Nowy podział administracyjny Polski

i

Autor: H.S; Instytut Sobieskiego

Miasto

Zielona Góra nie będzie stolicą lubuskiego?! Czy to koniec województwa lubuskiego? Jest taki pomysł!

2024-04-27 15:33

Instytut Sobieskiego podzielił się raportem "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju", napisanym przez dr Łukasz Zaborowski. Krytykuje on obecny podział administracyjny. Przedstawił on pomysł na nowy podział administracyjny Polski. Dotkną one Ziemi Lubuskiej! Zielona Góra nie będzie już stolicą województwa lubuskiego?

Obecny podział administracyjny musi się zmienić. Cztery warianty zmian na mapie Polski

Obszerny raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju" autorstwa dr Łukasza Zaborowskiego to otwarta krytyka obecnego podziału administracyjnego w Polsce. Uczony nie kryje się z tym, że obecna reforma jego zdaniem nie ma sensu. Koncepcja, która powstała blisko 25 lat temu to tylko przypadkowe połączenia i dały w efekcie duże twory. Autor wskazuje także, że w przypadku województwa lubuskiego jest konflikt, jaki?

"Dwa konflikty między miastami rywalizującymi o rangę stolicy województwa rozwiązano zupełnie odmiennie. Z jednej strony utworzono województwo kujawsko-pomorskie z Bydgoszczą i Toruniem, z drugiej – małe województwo świętokrzyskie z Kielcami, a Radom włączono do mazowieckiego. Czwarte z dodatkowych województw, tj. województwo lubuskie, ma jedynie dwa stosunkowo niewielkie jak na siedziby władz wojewódzkich ośrodki miejskie" - powiedział cytowany w ww. raporcie, Aleksander Nelicki, w 2001 r.

Dalej dr Łukasz Zaborowski zaproponował nową reformę administracyjną z czterema wariatami.

Warianty zmian w nowym podziale administracyjnym Polski:

  • Wariant I „minimalny” to powściągliwa korekta obecnego stanu rzeczy. Nie powstają w nim nowe jednostki. Dochodzi przede wszystkim do ograniczenia rozległości największego województwa – mazowieckiego. Ponadto w wybranych miejscach następuje korekta granic, tak że zostają przywrócone całości regionów, a co najmniej obszarów funkcjonalnych dużych miast. Jednocześnie powiększeniu ulegają najmniejsze województwa. Status ośrodka wojewódzkiego otrzymują jedynie miasta najbardziej wyróżniające się w sieci osadniczej kraju.
  • Wariant II „umiarkowany” przewiduje uzupełnienie układu o brakujące województwa – w świetle standardów obecnego podziału. Powstają wszystkie potencjalne jednostki, które wielkością oraz spójnością osadniczą i historyczno-kulturową nie odbiegają od obecnych województw. Rozszerzony zostaje ustrój dwubiegunowy. Status wojewódzki uzyskują również wybrane miasta o mniejszym znaczeniu w sieci osadniczej, jednak wyróżniające się odosobnieniem od większych ośrodków albo historyczną tradycją ośrodka regionalnego.
  • Wariant III „równoważący” to dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych. Do wieloośrodkowych województw „pozametropolitalnych” przyporządkowuje się również wybrane regiony miast średnich. Silnie policentryczną strukturą cechują się proponowane nowe województwa. Natomiast największe ośrodki metropolitalne tworzą ograniczone powierzchniowo jednostki monocentryczne.
  • Wariant IV „makroregionalny” stanowi powrót do koncepcji dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. Jednak te największe miasta – w celu utrzymania równowagi sił – pozbawione są wojewódzkich funkcji administracyjnych. Siedzibami organów zostają inne duże oraz wybrane średnie miasta, przy zachowaniu zasady dwubiegunowości.
Zielona Góra: W alkoholowym szale zaatakował sklepową witrynę

Nowa mapa Polski. Co z woj. lubuskim? Czy Zielona Góra straci miano stolicy?

Zaproponowane zmiany przez dr Łukasza Zaborowskiego w szczególności dotyczą mieszkańców zachodniej Polski. W szczególności zwrócona jest uwaga na zielonogórzan, którzy nie mieszkaliby już w stolicy województwa lubuskiego. To jednak nie koniec, według wariantu IV całe województwo lubuskie, miałoby zniknąć z mapy Polski! Gdzie w takim razie przynależałaby Zielona Góra? Co z Gorzowem Wielkopolskim? Odpowiedź znajdziecie w poniższej galerii zdjęć.

Nowy podział administracyjny Polski?! Powstaną nowe województwa i zmienią się granice