Regulamin Konkursu Radia ESKA „Mistrzowska ekipa”

2018-05-22 13:49
Regulamin Konkursu Radia ESKA „Mistrzowska ekipa”
Autor: Fot. Radio ESKA

Regulamin Konkursu Radia ESKA "Mistrzowska ekipa"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Mistrzowska ekipa” rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz na Instagramie zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”
1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").
1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru aplikacji Instagram oraz technicznymi możliwościami odbioru Radia ESKA.
1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestniczek.
1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 23.05.2018 roku od godziny 13:00 do dnia 26.05.2018 roku do godziny 18:50, Zwycięzcy zostaną wyłonieni 26.05.2018r na antenie Radia ESKA. Finałowe wejście konkursowe zostanie zrealizowane na antenie Radia ESKA 26.05.2018 roku miedzy godziną 19:00, a 20:00.
1.7 Konkurs jest organizowany dla słuchaczy Radia ESKA będących jednocześnie użytkownikami aplikacji Instagram (dalej zwanej „Instagramem”).
1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję i reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia ESKA w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na profilu Radia ESKA w serwisie www.facebook.com oraz w aplikacji Instagram jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji oraz ogłaszania wyników.
1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.4.) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
1.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z aplikacją Instagram ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora aplikacji Instagram.
1.11 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: a.descours@eska.pl
1.12 Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z jego zgodą na:
a) udział w Konkursie,
b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,
c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu
d) na publiczne ujawnienie treści jego zgłoszenia konkursowego oraz wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie www.eska.pl, portalu społecznościcowym facebook, instagram, podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.
1.12. Zgłoszenie do Konkursu zawierające zdjęcie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:
a) Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niego, a zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a w przypadku gdy nie jest jego autorem - że uzyskał zgodę autora zdjęcia na jego zgłoszenie do Konkursu i publikację podczas Konkursu na stronie www.eska.pl, w serwisach społecznościowych Facebooku i Instagram (w tym na Profilu Radia ESKA), a także po zakończeniu Konkursu,
b) Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikację zgłoszonego zdjęcia na stronie www.eska.pl, w serwisach społecznościowych Facebooku i Instagram (w tym na Profilu Radia ESKA), a także po zakończeniu Konkursu z prawem udzielenia sublicencji.
c) W przypadku, gdy na zgłoszonym zdjęciu przedstawione są także inne osoby wymienione przez niego lub występujące w zgłoszeniu konkursowym Uczestnik oświadcza, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na wykorzystanie ich imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku i innych informacji, na podstawie, których ta osoba może być identyfikowana i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, a ww. osoby udzieliły przedmiotowej zgody na piśmie.
d) Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora z zdjęcia zamieszczonego w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęcia zamieszczonego w zgłoszeniu konkursowym w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.
1.13. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego, Organizator otrzymuje zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację i korzystanie z
treści Zgłoszenia konkursowego tj. zdjęcia wykonanego na cele Konkursu i jest uprawniony do korzystania z nich w ramach Konkursu oraz do promocji i reklamy stacji radiowych i serwisów internetowych należących do Grupy ZPR Media bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym do łączenia, modyfikacji i włączania do innych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
f) wystawiania, wyświetlania;
g) użyczania i/lub najmu;
h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
i) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
1.14. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego w tym zdjęcia w nim zawartego, podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym.
1.15. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Organizator
zastrzega także, że filmy i zdjęcia przedstawiające zachowania niebezpieczne lub mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź wywoływać strach nie będą dopuszczone do Konkursu.
1.16. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie przez Organizatora dalszej sublicencji oraz przeniesienie praw i zezwolenie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych zdjęć.
2. Nagrody
2.1 W konkursie zostaną przyznane:
a. 1 (jedna) nagroda główna w postaci piłki NB LFC o wartości 49,99 zł brutto oraz koszulka Liverpool LFC Home Kit Jr o wartości 249,99 zł brutto.
b. 10 (dziesięć) nagród pocieszenia w postaci piłki NB LFC o wartości 49,99 zł brutto.
2.2 Organizator oświadcza, że wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
2.6 Nagrody nieodebrane przez zwycięzców Konkursu pozostają własnością fundatora.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie
3.1 Konkurs rozgrywany jest w Internecie w aplikacji Instagram, a także na antenie Radia ESKA.
3.2 Ogólne zasady Konkursu podawane są w programie Radia ESKA i w zwiastunach promocyjnych Konkursu emitowanych na antenie Radia ESKA oraz na Instagramie na profilu Radia ESKA.
3.3 W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu w której zostanie wybrany 1 (jeden) zwycięzca nagrody głównej oraz 10 (dziesięciu) zwycięzców nagrody pocieszenia.
3.4 Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w czasie trwania Konkursu na Imstagramie zdjęcia na którym uczestnik pokaże nam swoją mistrzowską ekipę. Zdjęcie należy umieścić na instagramie z hasztagiem #mistrzowskaekipa oraz oznaczeniem profilu: @radio_eska.
3.5 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę zdjęć do konkursu. Zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych
przez prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Zdjęcia muszą być zgodne z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:
- prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody,
- dobre imię innych osób lub organizacji,
- zasadę uczciwej konkurencji,
- wiarygodność handlową osób lub organizacji.
3.6 W dniu 26.05.2018r komisja konkursowa dokona wyboru ze wszystkich zgłoszonych zdjęć 1 (jednego) zwycięskiego (dalej „Zdjęcia Zwycięskie”), które według oceny komisji będzie najfajniejsze/ najzabawniejsze/ najbardziej oryginalne. Dodatkowo, komisja konkursowa dokona wyboru 1 (jednego) zdjęcia rezerwowego (dalej „Zdjęcie Rezerwowe”), które według oceny komisji będzie drugim zdjęciem (po „Zdjęciu Zwycięskim”) najfajniejsze/ najzabawniejsze/ najbardziej oryginalne.
3.7 Członek komisji konkursowej poinformuje autorów Zdjęcia Zwycięskiego (patrz pkt. 3.6.) oraz Zdjęcia Rezerwowego (patrz pkt. 3.6.) w wiadomości wysłanej na ich konto w serwisie Instagram, że mają szansę na wygraną w konkursie i poprosi o podanie swojego numeru telefonu. Wiadomości zostaną wysłane przed wejściem konkursowym realizowanym na antenie Radia ESKA. Autorzy Zdjęcia Zwycięskiego oraz Zdjęcia Rezerwowego mają 10 minut na odpowiedź w której wyślą swój numer telefonu.
3.8 W Konkursie Organizator, przewiduje realizację 1 (jednego) wejścia konkursowego na antenie Radia ESKA. Podczas wejścia konkursowego przedstawiciel Organizatora (DJ Radia ESKA) wykona telefon do autora Zdjęcia Zwycięskiego. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia (uczestnik konkursu nie odbierze telefonu, włączy się automatyczna sekretarka lub z powodu innych problemów technicznych niezależnych), przedstawiciel Organizatora wykona telefon do autora Zdjęcia Rezerwowego. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia (uczestnik konkursu nie odbierze telefonu, włączy się automatyczna sekretarka lub z powodu innych problemów technicznych niezależnych), zwycięzca konkursu tego dnia nie zostanie wybrany, a nagroda główna pozostanie do dyspozycji Organizatora.
3.9 Zwycięzcą nagrody głównej, o której mowa w pkt. 2.1.a., zostanie uczestnik wejścia antenowego, który odbierze telefon od przedstawiciela Organizatora (DJ Radia ESKA), weźmie udział w wejściu antenowym oraz w czasie emisji wejścia konkursowego na antenie przeprowadzi krótką rozmowę z DJ’em na temat swojego zgłoszenia.
3.10 Dodatkowo po zakończeniu wejścia konkursowego komisja konkursowa przyzna nagrody pocieszenia, o których mowa w pkt. 2.1 b. Komisja dokona wyboru ze wszystkich zgłoszonych zdjęć 10 (dziesięciu), które według oceny komisji będą kolejnymi, po Zdjęciu Zwycięskim i Rezerwowym, najfajniejszymi/ najzabawniejszymi/ najbardziej oryginalnymi.
3.11 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.
3.12 Dane zwycięzców wpisywane są do metryczek konkursowych. Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
3.13 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.14 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Filip Antonowicz
Wiceprzewodniczący: Olgierd Wojtkowiak
Członek komisji: Andrzej Descours
3.15 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
3.16 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.
4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.
4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3. Uczestniczkami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: ZPR Media S.A ul. Dęblińska6, 04-187 Warszawa, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.eska.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
6.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
6.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa.
6.6 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkursyradio@timesa.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
6.7 Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
6.8 Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione komisji konkursu w celu wyłonienia Zwycięzców.
6.9 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres doręczenia Nagrody zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o czym każdy Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym adres.
6.10 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia wyników Konkursu.
6.11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać.
6.12 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.13 W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
6.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
6.15 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Najnowsze