Rozporządzenie nauka zdalna od 27 stycznia 2022 - zasady, klasy, szkoły, ferie

2022-01-26 15:10
Rozporządzenie nauka zdalna od 27 stycznia 2022 - zasady, klasy, szkoły, ferie
Autor: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News Rozporządzenie nauka zdalna od 27 stycznia 2022 - zasady, klasy, szkoły, ferie

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. i w ich miejsce wprowadzenie nauki zdalnej - wprowadza rozporządzenie podpisane w środę przez ministra edukacji i nauki.

Spis treści

  1. Rozporządzenie o nauce zdalnej od 27 stycznia 2022
  2. Egzaminy zawodowe - czy też obowiązuje?
  3. Egzamin ósmoklasisty, matury - czy mogą się odbywać?
  4. Nauczanie zdalne 2022: rozporządzenie - praktyki
  5. Nauczanie zdalne 2022: turnusy
  6. Ferie 2022 - zakończenie

Rozporządzenie o nauce zdalnej od 27 stycznia 2022 to kilka ważnych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Od kiedy do kiedy nauka zdalna 2022? Jakie są zasady nauczania zdalnego 2022? Tekst rozporządzenia został opublikowany w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją: skierowany do ogłoszenia. Zawarte są tam szczegóły, że przedłużający się okres trwania pandemii powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację zadań statutowych przez szkoły, czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem, zawieszone zostają od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ich miejsce będzie wprowadzona nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Teledyski kręcone w szkole! Pamiętasz je wszystkie?

Rozporządzenie o nauce zdalnej od 27 stycznia 2022

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania będzie dotyczyło także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.

Natomiast w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor.

Krystian Ochman - piosenka River 2022: kiedy PREMIERA i o czym jest utwór na Eurowizję?

Szkoły podstawowe w zakresie nauczania uczniów klas I-IV i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, będą w dalszym ciągu pracować stacjonarnie. Tak samo nadal stacjonarnie pracować będą placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne). Nie ogranicza się też funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Jednocześnie w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły. Nie ogranicza się funkcjonowania burs i internatów.

Egzaminy zawodowe - czy też obowiązuje?

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.

Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Jak Sanah nazywa swoich fanów? To wyznanie znów ŚMIESZY internautów

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Odmienne regulacje przewidziano w przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodzie marynarz i w zawodzie technik pożarnictwa. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Egzamin ósmoklasisty, matury - czy mogą się odbywać?

Możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i do matury. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Korzystanie z konsultacji przez uczniów będzie dobrowolne. Organizacja tych konsultacji będzie uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Nauczanie zdalne 2022: rozporządzenie - praktyki

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Nauka zdalna od 27 stycznia - rozporządzenie. Co czeka uczniów w kolejnych tygodniach?

Praktyki zawodowe będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego). Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Nauczanie zdalne 2022: turnusy

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 r., i nie były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r., będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Pozostawiono rozwiązanie, aby za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Ferie 2022 - zakończenie

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Koniec zdalnego nauczania nastąpi 27 lutego 2022. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. (PAP)

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze