Regulamin konkursu Disney Channel & Eska.pl - "Podziel Się Uśmiechem"

2014-08-01 14:35

Regulamin konkursu Disney Channel & Eska.pl - "Podziel Się Uśmiechem"

Regulamin konkursu internetowego pt. Disney Channel & Eska.pl - "Podziel Się Uśmiechem"

§ 1 Postanowienia ogólne


1.1. Regulamin określa warunki konkursu internetowego rozgrywanego na stronie www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.2. Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, posiadająca w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości 25.070.000,00 zł, NIP: 526-10-04-620, (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").

1.3. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Disney Channel & Eska.pl - "Podziel Się Uśmiechem" i zwany jest dalej „Konkursem”.

1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04 sierpnia 2014 r. od godziny 14:00, a kończy w dniu 24 sierpnia 2014 o godz. 22:00.

1.5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem § 3.

1.6. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami przeglądania przez użytkowników strony internetowej www.eska.pl.

1.7. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników.

1.8. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2 Nagrody

2.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest The Walt Disney Company. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Armii Ludowej 26/IVP, 00-609, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000032307, NIP: 5212927767(zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Fundatorem").

2.2. Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda główna - udział w spocie telewizyjnym emitowanym przez Disney Channel.
Nagrody pocieszenia - 3 zestawy złożone z 1 notesu Disney Channel, 2 płyty DVD z serialem Violetta cz. 1 i 2

2.4. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane przez Fundatora, w ramach Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.5. Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich uczestnikom Konkursu.

2.6. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane przez uczestnika Konkursu lub zmianę tych danych uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub wydanie mu bądź odebranie przez niego wygranego zestawu nagród.

2.7. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane pocztą, listem poleconym. Szczegółowa informacja odnośnie sposobu i miejsca zrealizowania nagrody głównej, zostanie potwierdzona zwycięzcy przez Fundatora drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez tego zwycięzcę Organizatorowi z zastrzeżeniem pkt. 2.6.

2.8. Zwycięzca, który nie zrealizuje wygranej w Konkursie nagrody głównej we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie, traci prawo do tej nagrody.

2.9. W konkursie uczestnik, który nie ukończył 18 lat, może wziąć udział wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. To samo dotyczy realizacji nagrody głównej określonej w pkt 2.2. Uczestnicy zobowiązują się  dostosować do powyższych wymogów.

2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Fundatora.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych., z zastrzeżeniem pkt 3.2.

3.2. W Konkursie osoby małoletnie, tj. takie, które ukończyły 13 lat, oraz które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, reprezentuje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. Zgłoszenie do Konkursu takiej osoby wysyła rodzic lub opiekun prawny, potwierdzając swoje dane kontaktowe.

3.3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

3.4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania jakiejkolwiek nagrody w Konkursie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

3.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy postanowienia niniejszego regulaminu może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody/ód.

3.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

§ 4 Zasady Konkursu

4.1. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej z nich należy w terminie od 4 sierpnia 2014 r. od godziny 14:00 do 17 sierpnia do godziny 23:59 wysłać na adres konkursy@eska.pl pracę konkursową na temat "Podziel się uśmiechem". Praca ma mieć formę zdjęcia, na którym została uwieczniona radość z chwil spędzanych wspólnie z rodziną i/lub przyjaciółmi. Pracę należy wysłać pod adres: konkursy@eska.pl do godziny 23:59 dnia 17 sierpnia 2014. Komisja konkursowa wyłoni 15 prac najciekawiej ilustrujących polecenie konkursowe. 15 wybranych przez Komisję prac weźmie udział w głosowaniu na stronie https://www.eska.pl/. Głosowanie będzie trwać od 18 sierpnia od godziny 16:00 a zakończy się 24 sierpnia o godzinie 23:59. Autor pracy, która otrzyma najwięcej głosów, otrzyma nagrodę w postaci opisanej w §2 pkt 2.2. Autorzy pozostałych trzech najwyżej ocenionych prac zdobędą nagrody pocieszenia. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o nagrodzie telefonicznie lub mailowo przez Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu. Uczestnik Konkursu wysyłając pracę Organizatorowi deklaruje posiadanie praw autorskich do pracy i wyraża zgodę na jej bezpłatną publikację www.eska.pl. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę tylko prace, których autor poda swoje dane osobowe na potrzeby Konkursu, tj. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

4.3. W przypadku osób małoletnich, o których mowa w pkt 3.2. regulaminu, pracę konkursową akceptuje i wysyła na wskazany wyżej adres mailowy rodzic lub opiekun prawny tego Uczestnika.

4.4. Uczestnik Konkursu z chwilą wysyłania pracy Organizatorowi wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację pracy, o której mowa w pkt 4.2 powyżej, na stronie internetowej www.eska.pl i na korzystanie ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

4.4.1. utrwalanie jakąkolwiek techniką w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku,

4.4.2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

4.4.3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

4.4.4. publiczne udostępnianie na stronie internetowej www.eska.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,

b) praca wysłana na Konkurs nie była wcześniej publikowana

c) osoby utrwalone na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej www.eska.pl.

§ 5 Komisja Konkursowa

5.1. Organizator powołuje komisję, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem i rozstrzygnięciem poszczególnych edycji Konkursu (zwaną w niniejszym regulaminie „Komisją Konkursową”), a także rozpatrywała reklamacje dotyczące Konkursu. Komisja Konkursowa dokonuje wyborów, o których mowa w § 4 pkt 4.2. Jej werdykt jest werdyktem ostatecznym.

5.2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

•Przewodniczący: Anita Lipińska

•Członek: Jakub Bryczek

•Członek: Izabela Derlatka

5.3.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

5.4.Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z regulaminem.


§ 6 Postępowanie reklamacyjne

6. 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, a także nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej i przesyłać listem poleconym na adres wskazany w pkt 6.2. poniżej. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po 31 sierpnia 2014 r. nie będą rozpatrywane bez względu na datę stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania zgłaszającej ją osoby oraz dane, które umożliwią jej identyfikację jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji i jej uzasadnienie.

6.2.Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zawierające elementy wskazane w §6 pkt 6.1., zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres: Komisja Konkursu „Podziel Się Uśmiechem”, TIME S.A., ul. Dęblińska 6, 04-190 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.

6.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia, zgodnie z § 6 pkt 6.1. -6.2, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci teleinformatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy biorą udział w Konkursie.

7.2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.eska.pl w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.

7.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu lub osoby reprezentujące Uczestników, o których mowa w pkt 3.2., będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

7.5. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo udzielania informacji, na stronie www.eska.pl oraz za pośrednictwem innych mediów, dotyczących Konkursu, w tym szczegółów związanych ze zgłoszeniami do Konkursu.

7.6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego .

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 roku

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze