Jak będzie wyglądać szkoła od LUTEGO 2021? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

2021-01-31 16:33
Jak będzie wyglądać szkoła od LUTEGO 2021? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]
Autor: GRZEGORZ PRESS/REPORTER / EAST NEWS Jak będzie wyglądać szkoła od LUTEGO 2021? Tego NIE WOLNO robić [WYTYCZNE i ZASADY]

Jak będzie wyglądać szkoła od lutego 2021? Jeśli ministerstwo edukacji ogłosi oficjalny powrót do szkół od lutego 2021, to placówki będą musiały wyznaczyć regulamin bezpieczeństwa sanitarnego, a uczniowie będą mieć obowiązek, by go przestrzegać. Wytyczne w szkole 2021 są dostępne. Poznajcie je już teraz i przekonajcie się, co trzeba robić, a czego nie wolno!

Spis treści

 1. Powrót do szkół luty 2021 - zasady
 2. Szkoła od LUTEGO 2021 - WYTYCZNE
 3. Powrót do szkół luty 2021 - tego nie wolno robić

Jak będzie wyglądać powrót do szkół luty 2021? Zastanawiacie się, jak będzie wyglądać szkoła od lutego 2021? Wytyczne i zasady, które związane są z tym, by powrót do szkół 2021 był bezpieczny podrzucamy specjalnie dla was. Opracował je Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Warto spojrzeć i utrwalić sobie wiedzę na temat tego, co wolno robić w szkole, a czego nie wolno. Wiadomo, że jeśli liczba zachorowań nie będzie miała tendencji wzrostowej, to w pierwszej kolejności na lekcje stacjonarne wrócą najmłodsi uczniowie klas podstawowych. Możliwe jest to jedynie w reżimie sanitarnym. Jakie są wytyczne dla szkół 2021? Opracowane zasady powrotu do szkoły 2021 mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne opierają się głównie na zapisach znanych już z początku roku szkolnego. Chodzi o rekomendacje dotyczących sposobu zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, a także organizowania posiłków czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Oficjalnie już wiadomo, że do szkół od 18 stycznia 2021 powrócą uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Każdy ma nadzieję, że w lutym wrócą wszyscy uczniowie.

Powrót do szkół 2021 - które klasy wrócą jako kolejne i kiedy? Jest odpowiedź ministra edukacji

Powrót do szkół luty 2021 - zasady

Powrót do szkół w lutym 2021 nastąpi, jeśli liczba zachorowań nie będzie rosła w zatrważającym tempie. Jeśli zapadnie taka decyzja, to w placówkach na terenie całego kraju obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Podstawową kwestią będzie to, że na lekcje w klasach uczęszczać będą mogli uczniowie, którzy nie mają kataru, kaszlu, nie kicha i nie ma żadnych infekcji dróg oddechowych. Co więcej, uczeń nie może przychodzić do szkoły, w przypadku zakażenia u któregoś z domowników. Tyczy się to również izolacji czy kwarantanny domownika. W zaleceniach znalazł się również zapis dotyczący zamontowania przed budynkiem pojemników z płynem do dezynfekcji rąk. Dyrektor ma zadanie spełnienie poszczególnych wytycznych, ale również musi porozmawiać z uczniami, by przestrzegali podstawowych zasad. Apel Ministra Edukacji Narodowej zawiera m.in. takie prośby do dyrektorów, jak:

 • POWIADOMIENIE: wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • ROZMOWA: porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • RODZICE: zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • CHOROBY: zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • WYCIECZKI: nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska zakażenia;

Dyrektorzy powinni również uprzedzić uczniów, by dotykali również oczu, nosa i ust. Jeśli to zrobią, powinni czym prędzej zdezynfekować ręce. Szkoły, jeśli wrócą w lutym do stacjonarnego nauczania, będą mieć także możliwość kształcenia w różnych trybach np. w systemie mieszanym lub zdalnym.

Szkoła od LUTEGO 2021 - WYTYCZNE

Szkoła od lutego 2021 to marzenie wielu uczniów, rodziców, ale również samych nauczycieli. Jeśli zapadnie taka decyzje, to uczniowie będą musieli przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jakie wytyczne powrotu do szkół 2021? Większość z nich brzmi dokładnie tak samo, jak miało to miejsce we wrześniu 2020, czyli na początku roku szkolnego. 

Jak będzie wyglądać szkoła od lutego 2021? ZASADY, WYTYCZNE

 • Codzienność w szkole: Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Czystość i dezyznfekcja: Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • UWAGA Rodzice: Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ograniczenie wstępu osób trzecich: Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Komunikacja w przypadku zachorowania: Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Powrót do szkoły 2021 będzie można uznać za bezpieczny, jeśli będą przestrzegane ogólne zasady higieny:

 • Częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Obowiązek posiadania własnych przyborów: Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Czystość powietrza: Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.Lekcje na sali gimnastycznej: Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Czystość przedmiotów: sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Obowiązki na salach gimnastycznych: W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Zasady dla rodziców: Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Jesper Jenset usiadł na krześle i zagrał wielkie hity! Ten występ w Domowym Graniu rozbił bank!

Powrót do szkół luty 2021 - tego nie wolno robić

Powrót do szkół 2021 będzie bezpieczny, jeśli nie zostaną złamane powyższe wytyczne. Jednym z najważniejszych punktów jest oczywiście dezynfekcja, ale nie można się również gromadzić. Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje ograniczenie kontaktu pomiędzy uczniami, a także uczniami z pracownikami placówek. Oto, czego nie wolno robić w szkole: 

 • Zakaz pożyczania zeszytów, podręczników: masz zaległości w nauce? Nie powinieneś pożyczać zeszytu od znajomego. 
 • Zakaz pożyczania przyborów: uczeń musi posiadać swoje przybory szkolne;
 • Zakaz gromadzenia się: nie wolno przebywać w większych grupach;
 • Zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych rzeczy: chodzi głównie o uczniów z młodszych klas, które chętnie przynoszą do szkoły maskotki, samochody, lalki itd. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Zakaz spożywania w jednym miejscu: nie należy konsumować w towarzystwie rówieśników. Należy zachować odpowiedni dystans.
 • Nie wolno dotykać oczu, nosa i ust, kichać - bez zasłaniania ust. 

Pełne rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najnowsze