Światło między oceanami - regulamin konkursu

2015-11-18 17:49
Światło między oceanami – premiera w kinach i konkurs. Wygraj biżuterię ORSKA!
Autor: materiały prasowe

Światło między oceanami - regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Światło między oceanami” rozgrywanego na stronie internetowej www.eska.pl/cinema oraz www.facebook.com/eskaGO zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”

1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").

1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest: RABBIT ACTION SP. Z O.O. (zwany dalej „Fundatorem”).

1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie, w środkach masowego przekazu tj. w Internecie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.eska.pl/cinema.

1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 18.11.2016 roku do dnia 27.11.2016 roku, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się po dniu 27.11.2016r.

1.7 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.eska.pl/cinema jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników.

1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. XX) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: cinema@eska.pl

2. NAGRODY

2.1
- kolczyki firmy ORSKA o wartości 292,68 zł
- bransoletka firmy ORSKA o wartości 292,68 Zł
- 3 zestaw: książka pt. ”Światło między oceanami” + film dvd „Drugie oblicze”

2.2 Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagrody zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową.

2.6 Nagroda nie odebrana przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzi na własność Organizatora.

2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

2.8 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy poprzez wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.eska.pl/cinema zakładka KONKURSY

3.2 3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 18.11.2016 r. do dnia 27.11.2016 r. do godz. 23:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu na adres: cinema@eska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) dane zgłoszeniowe: imię, nazwisko,
b) odpowiedź na pytanie konkursowe

Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.

3.3 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze zgłoszenie uczestników, którzy w jej ocenie najciekawiej odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w pkt. 3.2. Tak wybrane osoby zostają zwycięzcami Konkursu.

3.4 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.

3.5 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.

3.6 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

3.7 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

3.8 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Marcin Chmielewski
Wiceprzewodniczący: Paulina Żurkowska

3.9 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.10 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.


4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek Grupy ZPR Media oraz Fundatorów.
4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie WWW.eska.pl/cinema w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
NAJNOWSZE