Regulamin Konkursu MUPPETY POZA PRAWEM

2014-03-18 14:37
Ilustracja do artykułu
Autor: fot. Disney

Regulamin konkursu Muppety Poza Prawem

Regulamin Konkursu internetowego „Muppety Poza Prawem”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu „Muppety Poza Prawem” rozgrywanego na stronie internetowej http://www.eska.pl/cinema/ zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000295857, kapitał zakładowy w wysokości 25.070.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 526-10-04-620 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem").

1.3 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 4.1 – 4.3.

1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.5 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 21 marca 2014 do 10 kwietnia 2014. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2014.

1.6 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stroniehttp://www.eska.pl/cinema/ jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.7 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: cinema@eska.pl

2. Nagrody dla zwycięzcy Konkursu

2.1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy gadżetów z filmu "Muppety Poza Prawem".

2.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Disney

2.3. Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania jej zwycięzcy.

2.4. Nagrody przyznawane są wyłącznie uczestnikom wyłonionym zgodnie z punktem 3 niniejszego regulaminu oraz spełniającym wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

2.5. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie którejkolwiek nagrody.

2.7. Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.

2.8 Nagroda zostanie wydana zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.9 Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej w charakterze przesyłki poleconej.


3. Zasady konkursu

3.1. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe na adres cinema@eska.pl

3.2. Komisja konkursowa o której mowa w ust 3.5 wybierze spośród zgłoszeń, o których mowa w ust 3.1 3 (trzy) zgłoszenia, które w jej ocenie zawierają najciekawsze propozycje wraz z uzasadnieniem. Autorzy wybranych przez komisję konkursową zgłoszeń otrzymają nagrodę tj. po jednym zestawie i na tej podstawie przyzna nagrody, o którym mowa w ust. 2.1 niniejszego regulaminu

3.3. Komisja konkursowa skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu pocztą elektroniczną z prośbą o dane osobowe konieczne do wysłania nagrody.

3.4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania - koniecznych dla celów odebrania nagrody.

3.5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Anita Lipińska
Członek komisji: Anna Wójcik
Sekretarz komisji: Jakub Bryczek

Komisja konkursowa dokonuje wyboru najciekawszych zgłoszeń oraz potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.

3.6. Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.

3.7. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu.

3.8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

4.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w Konkursie i ewentualne odebranie z nimi nagród.

4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.6. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w Konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.


5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

5.3. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.


6. Postanowienia końcowe

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej http://www.eska.pl/cinema/

6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) wydania nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i smsem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

NAJNOWSZE