Kwalifikacja wojskowa 2022. Jak wygląda? Jakie są kategorie? Co trzeba ze sobą zabrać?

i

Autor: Twitter: Wojska Obrony Terytorialnej - zdjęcie ilustracyjne Kwalifikacja wojskowa 2022. Jak wygląda? Jakie są kategorie? Co trzeba ze sobą zabrać?

Kwalifikacja wojskowa 2022. Jak wygląda? Jakie są kategorie? Co trzeba ze sobą zabrać?

2022-04-04 7:25

Kwalifikacja wojskowa 2022 rusza już 4 kwietnia. Procedurą objętych zostanie około 220 tysięcy osób z całej Polski. Kogo dotyczy obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej? Jakie są kategorie zdolności? Co trzeba ze sobą zabrać? Co z osobami wezwanymi, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny lub nie pasuje im narzucony termin? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz w artykule poniżej.

W terminie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 roku w całej Polsce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach prowadzenia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych powiatach (miastach) są podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownych obwieszczeń. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzyma od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Andrzej Niedzielan po meczu Polska - Szwecja

Spis treści

 1. Kwalifikacja wojskowa 2022 - kogo dotyczy?
 2. Kwalifikacja wojskowa 2022 - jak wygląda? Co trzeba ze sobą zabrać?
 3. Kwalifikacja wojskowa - kategorie zdolności
 4. Co jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie?
 5. Co z osobami wezwanymi, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny?

Kwalifikacja wojskowa 2022 - kogo dotyczy?

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku dotyczy:

 1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 2001–2002, czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności: upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 3. kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2022 - jak wygląda? Co trzeba ze sobą zabrać?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Po ocenie stanu zdrowia kandydatów — fizycznego oraz psychicznego — komisja lekarska kwalifikuje ich do konkretnych kategorii zdolności do wojska. Każda osoba otrzyma pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej z określoną kategorią. W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

Kwalifikacja wojskowa - kategorie zdolności

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

 • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
 • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Co jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Co z osobami wezwanymi, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny?

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Źródło: gov.pl