Dodatek węglowy dla każdej osoby w pokoju

i

Autor: pixabay Dodatek węglowy jest wypłacany dla każdego gospodarstwa domowego

Otrzymali dodatek węglowy bez wniosku, w drodze decyzji administracyjnej. Jak do tego doszło?

Dodatek węglowy należy się na każdy pokój, w którym mieszka oddzielne gospodarstwo domowe. Taki wniosek płynie z ustawy węglowej. Jednak, co ciekawe, w niektórych sytuacjach nie trzeba składać wniosku, by otrzymać dodatek węglowy. Pieniądze w wysokości 3000 zł (a nawet 6000 czy 9000 zł) zostaną wypłacone po decyzji administracyjnej, którą wydaje prezydent, burmistrz lub wójt miejscowości.

Dodatek węglowy 2022: nowe zasady

Nowelizacja ustawy węglowej jasno określa, dla kogo jest dodatek na węgiel w wysokości 3000 zł i do kiedy należy złożyć wniosek. Termin 30 listopada 2022 jest ostateczny. Do tej pory w przypadku, gdy pod jednym adresem mieszkało więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim im przysługiwał tylko jeden dodatek, Kto go dostawał? Kto pierwszy ten lepszy. I to rodziło wiele nieporozumień. Dodatku nie mogły otrzymać np. rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami.

Obecnie ustawę poprawiono i wiadomo dla kogo dodatek węglowy jest przewidziany nawet w sytuacji, gdy nie złożymy wniosku.

Dodatek węglowy dla kilku gospodarstw z jednym adresem

Coraz częściej mamy do czynienia, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania żyje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu.

Z tą sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku osób rozwiedzionych, które z braku innej możliwości nadal mieszkają w tym samym miejscu, ale zajmują oddzielne pokoje. Innym przypadek dotyczy tzw. domów wielopokoleniowych, gdy pod jednym dachem mieszka np. samotna matka, jej syn z rodziną i siostra matki - te osoby również prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe we własnych pomieszczeniach. To przypadki coraz częstsze, zwłaszcza na wsiach.

Dodatek węglowy bez składania wniosku. Wystarczy wywiad środowiskowy

W sytuacji jak wyżej, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Na jakiej podstawie? W wyniku wywiadu środowiskowego. Wywiad ma pozwolić na bezsporne ustalenie zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Gdy pod jednym dachem zamieszkują dwa gospodarstwa domowe, uzyskają łącznie 6000 zł dodatku węglowego. Gdy mieszkają trzy gospodarstwa - 9000 zł.

Dodatek węglowy: jak złożyć wniosek?

Termin na złożenie wniosku o dodatek węglowy jest niezmienny i upływa 30 listopada. Wzór wniosku jest dostępny w internecie.

  1. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  2. Następnie wpisujemy swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  3. Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  4. Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  5. Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Kiedy wniosek o dodatek węglowy jest niepotrzebny?

Ale, okazuje się, że według nowelizacji ustawy węglowej nie trzeba składać żadnego wniosku, a i tak dodatek otrzymamy. Jak to możliwe?

Wójt, burmistrz lub prezydent będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – stanowi ustawa.

Kiedy wypłata za węgiel 2022?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy mają czas do dwóch miesięcy na wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 roku. 

Senator Krzysztof Brejza zwrócił uwagę, że ustawa o dodatku węglowym zobowiązuje do wypłaty tego dodatku każdej osobie uprawnionej w ciągu najpóźniej 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku. "Tymczasem rządowe środki przekazywane są niesystematycznie i według niewiadomych kryteriów z dużym opóźnieniem, znacznie przekraczającym możliwość wypłaty dodatku węglowego uprawnionej osobie w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku" - zaznaczył.

W związku z tym złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprzekazywania przez rząd w terminie dodatków węglowych.