Szkoła równych szans. Śląskie Kuratorium Oświaty chce by dzieci z niepełnosprawnościami uczyły się ze zdrowymi rówieśnikami [AUDIO]

2020-02-13 14:18 Dariusz Brombosz
Edukacja włączająca
Autor: Dariusz Brombosz

Na 700 tysięcy uczniów na Śląsku i Zagłębiu do przedszkoli, szkół, placówek chodzi blisko 28 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności. Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach zastanawia się wspólnie z politykami i nauczycielami jak umożliwić takim dzieciom i młodzieży dobre warunki do nauki i rozwoju wśród zdrowych rówieśnik

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. To obowiązek dyrektora. Co jest istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantuje im to prawem.

MEN stawia na edukację włączającą. O co chodzi? Posłuchajcie

W województwie śląskim do przedszkoli, szkół, placówek uczęszcza blisko 28 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności. Są wśród nich uczniowie niewidomi, niedowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Wielu ma orzeczenia o niepełnosprawnościach sprzężonych. Niektórzy uczęszczają do szkół specjalnych, ale zdecydowana większość uczniów objętych kształceniem specjalnym (ponad 21 tys.) uczy się zgodnie z decyzją rodziców w szkołach ogólnodostępnych, w tym w oddziałach integracyjnych.

W związku z tym Śląskie Kuratorium Oświaty zachęca i szkoli nauczycieli do postawienia w szkole na edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego cel to zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz włączenie w życie społeczne. Tak rozumiana edukacja jest nastawiona na dostosowanie warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.