Miliony z budżetu Mazowsza na drogi oraz ośrodki zdrowia i kultury w rejonie siedleckim

2021-01-12 10:47 Monika Półbratek
Elżbieta Lanc z zarządu województwa, marszałek Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza i Marcin Kulicki, prezes Szpitala Wojewódzkiego
Autor: Monika Półbratek Na zdjęciu, od lewej: Elżbieta Lanc - członek zarządu województwa mazowieckiego, marszałek Adam Struzik, Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza i Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Mazowsze rozwija się, dzięki jedności – podkreśla zarząd województwa. 164 mln zł – to kwota, która w tym roku trafi z jego budżetu do subregionu siedleckiego. Budowa i remonty dróg i mostów, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i w lokalnych muzeach – to niektóre z zaplanowanych zadań. Ponadto 131 mln zł będzie przeznaczonych na programy wsparcia dla jednostek OSP, gmin i powiatów.

Dlaczego zarząd województwa jest przeciwny podziałowi Mazowsza?

Przekazując (11 stycznia) przedstawicielom siedleckich mediów informacje o planowanych na 2021 rok inwestycjach w regionie, marszałek Adam Struzik akcentował, że tegoroczny budżet jest bardzo rozwojowy. Podkreślał także, że wbrew opiniom wygłaszanym ostatnio przez niektórych posłów (powiązanych ze środowiskiem PiS-u w Radomiu), podział Mazowsza uniemożliwiłby wykonanie tego budżetu. Zarówno pieniędzy na inwestycje, jak i na programy wsparcia w subregionach, po prostu by zabrakło, bo 87 procent dochodów województwa pochodzi z Warszawy i okolic. Pozostałych 13 procent tych dochodów to maksymalnie 400 mln zł. Opinię marszałka w tej kwestii podzielają Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa.

– Ponad 50 mln trafia w obszar zdrowia tutaj, w rejon siedlecki. Ponad 90 mln będzie przeznaczonych na drogi. Dodatkowo realizujemy te programy wsparcia, które są tak istotne. Proszę sobie wyobrazić, że to tylko subregion siedlecki zagospodaruje taką kwotę. Jeżeli mówimy o budżecie w wysokości 400 milionów na rzecz całego tego województwa, które ewentualnie by powstało, gdzie mielibyśmy środki finansowe chociażby na to, co się dzieje w mazowieckim szpitalu? – pyta Elżbieta Lanc.

Co więcej, podział województwa wymagałby wielu czasochłonnych przygotowań. Od nowa musiałyby powstawać np. dokumenty dotyczące gospodarki przestrzennej, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadami czy też strategie rozwoju.

– Wszystkie dokumenty strategiczne są bardzo potrzebne przy środkach unijnych, i istnieje obowiązek ich stworzenia. Każde województwo musi mieć te dokumenty. To jest około trzech lat przygotowań, bo wszystko musi mieć swoją procedurę, musi przejść konsultacje społeczne. Potem w te wnioski trzeba nanieść poprawki, które są zasadne, i znowu zorganizować konsultacje społeczne, więc to trwa. W związku z tym, jeżeli teraz by się to wydarzyło, to te dokumenty strategiczne opóźniłyby nam wydatkowanie środków unijnych, które już są przyznane – wyjaśnia Janina Ewa Orzełowska.

Elżbieta Lanc - członek zarządu województwa mazowieckiego, Marcin Kulicki, prezes Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach i Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza
Autor: Monika Półbratek Na zdjęciu, od lewej: przeciwni podziałowi Mazowsza: Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego, Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach i Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza

Dokonanie podziału województwa oznaczałoby także konieczność rozwiązania innych problemów. Musiałyby na przykład powstać podwójne urzędy, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Oprócz tego, umiejscowienie stolicy podregionalnej w Radomiu byłoby dla siedlczan także uciążliwe logistycznie.

– Do Radomia z Siedlec jest 180 km. Konia z rzędem temu, który sobie to wyobraża, w sensie strategicznego rozwoju województwa, gdyby ta stolica miała być w Radomiu. Już nie mówiąc o potężnej utracie środków takiego województwa, pozbawionego serca i tego silnika napędowego, którym jest Warszawa i okoliczne powiaty – mówi Adam Struzik. I dodaje, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą organizować w regionie konferencje naukowe ze specjalistami, którzy przybliżą mieszkańcom szkodliwość ewentualnego podziału Mazowsza. Podkreśla także rozwojowość i najważniejsze tegoroczne zadania budżetowe: – Reasumując, i wracając do budżetu – jest on bardzo ambitny. Chcemy przebudować, w kierunku większej odporności na choroby zakaźne, cały system ochrony zdrowia.

Inwestycje w placówki opieki zdrowotnej

Zdaniem marszałka, lokalne ośrodki zdrowia muszą posiadać oddziały, w których pacjenci leczeni na choroby zakaźne byliby odizolowani od pozostałych osób. Pacjenci chorzy na inne choroby powinni mieć natomiast usprawniony dostęp do normalnej opieki zdrowotnej. 50,3 mln zł z budżetu województwa zostanie zatem przeznaczone na rozwój szpitali i jednostek pogotowia ratunkowego. Do siedleckiego szpitala wojewódzkiego, podobnie jak do miejskiej stacji Meditransu, dzięki kontynuacji programu unijnego, trafią w tym roku setki środków ochrony osobistej oraz nowy sprzęt. Ogromnym wsparciem z budżetu Mazowsza objęte zostaną także inwestycje realizowane na różnych oddziałach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Zarówno te rozpoczęte w 2020 roku, które będą kontynuowane, jak i nowe.

– Nasz szpital otrzymał fundusze na dwa duże zadania: modernizację budynku głównego w Rudce oraz rozbudowę budynku poradni specjalistycznych i nadbudowę jej o dodatkowy poziom, co zapewni szpitalowi gotowość do działań przeciw SARS-CoV-2. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jakość świadczonych usług w naszym szpitalu systematycznie poprawia się – mówi Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. 

Wszystkie inwestycje, które obejmą w tym roku różne oddziały siedleckiego szpitala wojewódzkiego, to:

 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim – 8,1 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w szpitalu – 3,5 mln zł;
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii – 2 mln zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w placówce – 1,3 mln zł;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni  na Centrum Opieki nad Marką i Dzieckiem – 1,1 mln zł;
 • rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka – 880,7 tys. zł;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w szpitalu– 700 tys. zł;
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach szpitala - Budynek A – 496 tys. zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmująca infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych – 181,5 tys. zł;
 • wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia – 44,7 tys. zł.

Ponadto, w ramach I budżetu obywatelskiego Mazowsza zrealizowane zostaną jeszcze trzy inne inwestycje: w Szpitalu w Rudce powstanie tężnia solankowa (za 495 tys. zł), a dla siedleckiego Meditransu zostaną zakupione dwie karetki (ambulans ratunkowy dla mieszkańców powiatu mińskiego za 600 tys. zł oraz karetka bariatryczna dla rejonu siedleckiego za 750 tys. zł).

Pieniądze na remonty i budowę dróg

Na modernizację i budowę dróg na terenie całego subregionu siedleckiego przeznaczonych zostanie w 2021 roku 95,4 mln zł.

Zaplanowane są następujące prace drogowe:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa–Węgrów (powiat miński) – 30 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 25,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w m. Stok Lacki wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej etap II i III na odc. 4,1 km – 15 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 9,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na wybranych odcinkach tj. od km 3+470 do km 6+370 Huta Mińska–Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel–Siennica i od km 11+900 do km 14+100 Siennica–Żaków – 3,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+880 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków – 800 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km  0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego – 300 tys. zł.

Ponadto 4,9 mln zł zostanie przeznaczone na budowę bazy obwodu drogowego MZDW przy ul. Źródlanej w Kosowie Lackim. Zostaną też zrealizowane dwa projekty z budżetu obywatelskiego, na które głosowali mieszkańcy regionu: „Widoczni – bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec” – za 260 tys. zł oraz budowa drogi dla rowerów i pieszych – droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego – za 700 tys. zł.

Inwestycje w ośrodki kultury 

7,5 mln zł zostanie w tym roku przeznaczonych na modernizację placówek kulturalnych w okolicach Siedlec. Rozpoczną się np. prace nad budową obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka (za 110 tys. zł). W 2021 r. samorząd województwa planuje także przeznaczyć 10 mln zł na renowację mazowieckich zabytków, w tym także obiektów sakralnych. W ramach BOM zrealizowany ma zaś zostać projekt na terenie przynależącym do oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach: „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy” za 973 tys. zł. Oprócz tego, ponad 6,4 mln zł kosztować będzie w tym roku bieżące utrzymanie instytucji kultury, które są zlokalizowane na terenie subregionu siedleckiego. 

131 mln zł na programy wsparcia

Środki finansowe na realizację programów wsparcia otrzymają w 2021 roku także mazowieckie gminy, powiaty i jednostki OSP. Łącznie ponad 131 mln zł posłuży m.in. na: doposażenie regionalnych ośrodków medycznych, ochronę powietrza, rozbudowę infrastruktury sportowej, doposażenie jednostek OSP, zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do Internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego czy aktywizację lokalnych sołectw i działkowców.

ESKA XD #013