Egzmamin on-line. Dyplom w realu. Niecodzienne "obrony" na kaliskiej PWSZ

2020-05-23 12:12
egzamin
Autor: pixabay

To były pierwsze - w historii szkoły - takie egzaminy dyplomowe. On - line. ​25 nowych inżynierów ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Dyplomy obronili zdalnie. Wszyscy studenci informatyki zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych , nie mieli problemu ani z obroną ani z inną niż zwykle formą egzaminu. [AUDIO]

Egzaminy przebiegły zgodnie z harmonogramem,  który dawał każdemu z dyplomantów godzinę na obronę. Studenci przystępowali do nich między 13 i 20 maja 2020 roku. Wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Pomimo nietypowych warunków organizacyjnych, odbiegających istotnie od tych tradycyjnych, przebieg egzaminu był zgodny ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem egzaminów dyplomowych odbywanych w siedzibie uczelni. Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, na kanale audiowizualnym w aplikacji MS Teams oraz po przypomnieniu obowiązujących podczas egzaminu zasad i przedstawieniu planu jego przebiegu, przewodniczący oddawał głos dyplomantowi, który prezentował swoją pracę dyplomową inżynierską, a następnie odbywała się dyskusja na temat pracy i jej prezentacji. Kolejną częścią posiedzenia był egzamin ustny, podczas którego dyplomant odpowiadał na trzy pytania z zakresu studiów. Następnie komisja, w trybie niejawnym dla dyplomanta, na zaufanym kanale audiowizualnym, oceniała jego odpowiedzi, a przewodniczący sporządzał protokół z egzaminu dyplomowego, po czym ogłaszała dyplomantowi wynik egzaminu, kończąc spotkanie wirtualnym uściskiem dłoni.

Mówi dr Tatiana Manasterska, prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą.

Egzaminy zostały przeprowadzone na Wydziale Politechnicznym kaliskiej PWSZ. Były pierwszymi w - wymuszonym przez koronawirus- trybie on line.

dr Tatiana Manasterska, prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą o dyplomach on - line