Regulamin konkursu - Polish Hip-Hop Festival Płock 2018 - wygraj bilety!

2018-07-09 16:55

Regulamin konkursu - Polish Hip-Hop Festival Płock 2018 - wygraj bilety!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Polish Hip-Hop Festival Płock 2018 - wygraj bilety! rozgrywanego na stronie internetowej www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”
    1.2 Organizatorem Konkursu jest  Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem"). 
    1.3 Fundatorem/ami nagród w Konkursie jest/są: Radio ESKA (zwani dalej łącznie „Fundatorem”/„Fundatorami”).
    1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie, z zastrzeżeniem pkt. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.eska.pl.
   1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
   1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 11 lipca 2018 do dnia 18 lipca 2018 roku, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. 
   1.7 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.eska.pl jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników.
    1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej. 
    1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: konkursy@eska.pl
2. Nagrody
    2.1 Zwycięzca każdej edycji Konkursu otrzyma dwa bilety na Polish Hip-Hop Festiwal Płock 2018 na dni 03-04.08.2018
    2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
    2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika. 
    2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
    2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
    2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora. 
    2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.
    2.8 Nagrodę główną ufundowaną przez Fundatora zwycięzcy Konkursu przekaże Organizator .
3. Zasady uczestnictwa w konkursie
    3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.eska.pl, zakładka KONKURSY. 
    3.2 W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu – zostanie ona rozegrana w dniu 19.07.2018 roku w godzinach:10-15, podczas której wyłaniany jest zwycięzca. 
   3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 11.07.2018.r. od godziny 15:30 do dnia 18.07.2018 r. do godz. 23:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu na adres: konkursy@eska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
    a) Dane zgłoszeniowe:  imię, nazwisko, numer telefonu.
    b) odpowiedź na pytanie o następującej treści: Która z gwiazd Polish Hip-Hop Festival 2018 jest Twoim ulubionym artystą? Odpowiedź uzasadnij. 
Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.
    3.4 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze zgłoszenie uczestnika, który w jej ocenie najciekawiej odpowiedział na pytanie, o którym mowa w pkt. 3.3. Tak wybrana osoba zostaje zwycięzcą Konkursu.
    3.5 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz. 
    3.6 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
    3.7 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu. 
    3.8 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
   3.9 Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Karina Lemieszek
Wiceprzewodniczący: Rafał Wróblewski
Członek komisji: Anna Dziełak
    3.10 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
    3.11 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora. 
 4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
    4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatorów.
    4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. 
    4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.
    4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. 
5. Postępowanie reklamacyjne
    5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
    5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
    5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Postanowienia końcowe. Ochrona danych osobowych.
    6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora 
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.eska.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.  
    6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, 
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. 
   6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  
   6.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
   6.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl
   6.6 Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl
   6.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody.  Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.
   6.8 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
   6.9 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 
   6.10 Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.
   6.11 W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.  
   6.12 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 
   6.13 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
    b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
    c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
    d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
    f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.  
Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.
    6.14 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.
   6.15 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   6.16 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

 

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze