Regulamin Konkursu ESKA TV - Zgarnij podwójny pakiet na The Color Run!

2018-05-10 16:38
Regulamin Konkursu ESKA TV - Zgarnij podwójny pakiet na The Color Run!
Autor: brak danych

Regulamin Konkursu ESKA TV - Zgarnij podwójny pakiet na The Color Run!

Regulamin Konkursu ESKA TV - „Zgarnij podwójny pakiet na The Color Run!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Zgarnij podwójny pakiet na The Color Run!” rozgrywanego na antenie ESKA TV oraz na portalu społecznościowym facebook na profilu ESKA TV zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”
1.2 Organizatorem Konkursu jest ZPR Media S.A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa będąca płatnikiem podatku VAT, NIP 526-00-08-745, REGON 012012459, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").
1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest firma One Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-729 Warszawa, Kierbedzia 4/321, NIP 521-36- 86-018, REGON 360456764, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000536537 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Fundatorem").
1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt. 4.3. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru ESKA TV otaz internetowego profilu ESKA TV na www.facebook.com (dalej zwanego „Profilem ESKI”).
1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 11.05.2018 roku od godziny 15:00 do dnia 17.05.2018 roku do godziny 14:00. Podzielony jest na 1 (jedną) edycję konkursową. Edycja odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Zbieranie zgłoszeń od 11.05.2018 od godziny 16:00 do 17.05.2018 do godziny 14:00. Wybór zwycięzców nastąpi dnia 17.05.2018 roku.
1.7 Konkurs jest organizowany dla widzów ESKA TV będących co najmniej przez czas trwania Konkursu - użytkownikami portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego „Facebookiem”).
1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na profilu ESKA TV w serwisie www.facebook.com jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji oraz ogłaszania wyników.
1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.4.) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
1.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
1.11 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: asuchecka@eska.pl
2. Nagrody
2.1. W Konkursie zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda w postaci podwójnego pakietu na bieg The Color Run Shine Tour, który odbędzie się 19.05.2018 w Poznaniu (Jezioro Malta Poznań). Nagroda jest warta 190 (sto dziewięćdziesiąt) zł brutto.
2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
2.6 Po uzgodnieniu z artystką, przez każdego Zwycięzcę Konkursu, grafiki, która ma znaleźć się na butach, artystka ma 35 dni roboczych na stworzenie grafiki.
2.7 Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie
3.1 Konkurs rozgrywany jest w Internecie na portalu www.facebook.com na Profilu ESKI.
3.2 Ogólne zasady Konkursu podawane są w ESKA TV, w serwisie www.eska.pl, www.eska.tv oraz na profilu ESKA TV na portalu społecznośicowym Facebook.
3.3 W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu, podanym w pkt. 1.6.
3.4 Zdanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod grafiką informującą o konkursie umieszczoną na Profilu ESKA TV na Facebook’u. Uczestnicy w komentarzach muszą napisać jaki jest ich ulubiony kolor i dlaczego?
3.5 Napisanie komentarza przez uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on autorem tekstu i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niego (w tym na Profilu ESKA TV), w serwisie www.eska.pl.
3.6 Uczestnik oświadcza również, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w czasie trwania konkursu na stronie www.eska.pl i na Facebooku (w tym na Profilu ESKA TV), a także w okresie 30 dni po zakończeniu konkursu.
3.7 Uczestnik zgłaszający się do konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość powyższego oświadczenia. W przypadku gdyby oświadczenie okazało się wadliwe uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością tych oświadczeń.
3.8 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę komentarzy do konkursu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych przez prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Zdjęcia muszą być zgodne z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:
- prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody,
- dobre imię innych osób lub organizacji,
- zasadę uczciwej konkurencji,
- wiarygodność handlową osób lub organizacji.
3.9 Komisja konkursowa dokona wyboru ze wszystkich zgłoszonych komentarzy 1 (jeden) zwycięski (dalej „Komentarz Zwycięski”), który według oceny komisji będzie najbardziej kreatywny i przekonywujący.
3.10 Członek komisji konkursowej poinformuje autora Zwycięskiego Komentarza (patrz pkt. 3.9.) w wiadomości wysłanej na jego konto w serwisie Facebook o wygranej w konkursie i poprosi o wysłanie maila na wskazany przez nich adres. Wiadomość zostanie wysłana dnia 17.05.2018 roku. Zwycięzca ma czas do 18.05.2018 r. na wysłanie niezbędnych informacji na adres wskazany przez członka komisji.
3.11 Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który wyśle maila z niezbędnymi informacjami na adres wskazany przez członka komisji zgodnie z pkt. 3.10.
3.12 Uczestnik konkursu może zostać zwycięzcą konkursu tylko raz.
3.13 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.
3.14 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
3.15 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.16 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Ola Kot
Wiceprzewodniczący: Agata Suchecka
Członek komisji: Andrzej Descours
3.17 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
3.18 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.
4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.
4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6, Warszawa 04-187, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie WWW.ESKA.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia
zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

Najnowsze