Regulamin konkursu - darmowe kody na KSW 41 do wygrania na ESKA.pl

2015-12-15 14:10

Regulamin konkursu - darmowe kody na KSW 41 do wygrania na ESKA.pl

1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000295857, kapitał zakładowy w wysokości 25.070.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 526-10-04-620 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem").

1.3 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 4.1 – 4.3. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami strony internetowej www.eska.pl

1.5 Fundatorem nagród jest KSW.

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

2 Nagrody dla zwycięzców konkursu.

2.1 Nagrodami w konkursie jest 10 kodów na transmisję KSW 41 w PPV.

2.2 Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy.

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie którejkolwiek nagrody.

2.4 Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.

2.5 Nagrody zostaną wydane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.6 Fundator nagrody w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca, 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody/Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.

2.7 Nagrody zostaną wysłane na adres e-mail.

3 Zasady konkursu

3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniach od 15 grudnia 2017 do 20 grudnia 2017 do godziny 23:59.

3.2 Zgłoszenie do konkursu następuje przez wysłanie na adres [email protected] odpowiedzi na pytanie konkursowe

3.3 Komisja wybierze spośród zgłoszeń najciekawsze odpowiedzi i na tej podstawie przyzna nagrody. Rozwiązanie konkursu nastąpi 21 grudnia 2017.

3.4 Komisja skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową.

3.5 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu - koniecznych dla celów odebrania nagrody.

3.6 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący Barbara Karasińska
Członek komisji Karolina Eljaszak
Sekretarz komisji Karina Lemieszek

Komisja konkursowa dokonuje wyboru najciekawszych zgłoszeń oraz potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem.

4 Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.

4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych na udział w konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.

4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.

5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

6 Postanowienia końcowe

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej www.eska.pl/

6.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

6.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu:
(i) przeprowadzenia konkursu,
(ii) wyłonienia zwycięzcy,
(iii) wydania nagród,
(iv) wysyłania e-mailem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.)