Powrót do szkół MAJ 2021 - jak wygląda szkoła? WYTYCZNE i zasady dla uczniów

2021-05-17 15:00 Rafał Wróblewski PAP
Powrót do szkół MAJ 2021 - jak wygląda szkoła? WYTYCZNE i zasady dla uczniów
Autor: Andrzej Hulimka/REPORTER / EAST NEWS Powrót do szkół MAJ 2021 - jak wygląda szkoła? WYTYCZNE i zasady dla uczniów

W związku z rozpoczęciem przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich nauki w trybie hybrydowym Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne.

Spis treści

  1. Powrót do szkół 2021 - WYTYCZNE

Powrót do szkół MAJ 2021 - jak wygląda szkołaWytyczne i zasady dla uczniów są arcyważne. Są one uaktualnioną wersją wytycznych, które obowiązywały w szkołach jesienią ubiegłego roku przed przejściem uczniów na naukę w trybie zdalnym. Jeśli chodzi o wytyczne powrotu do szkół 2021 przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których omówiono następujące zagadnienia: organizacja zajęć w szkole, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wakacje 2021 - ile trwają i kiedy się zaczynają?

Matura z matematyki. Jak poszło maturzystom z Bydgoszczy?

Powrót do szkół 2021 - WYTYCZNE

Jak wyglądają wytyczne powrotu do szkół 2021? Napisano m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). Oto kolejne ważne zapisy:

  • MYCIE RĄK: Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
  • STOSOWANIE MASECZEK: Rekomenduje się w nich stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekomendowane są maseczki chirurgiczne; 
  • BRAK KONTAKTU MIĘDZY KLASAMI: Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych;
  • WIETRZENIE: Podkreślono, że należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć;
  • KORZYSTANIE Z BOISKA: Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły;
  • ZAJĘCIA NA POWIETRZU: Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego;
  • ORGANIZACJA WF: Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych;
  • OSOBY BEZ INFEKCJI: Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych;

W rekomendacjach zwrócono uwagę, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia - np. nieangażowanie ich w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji - w miarę możliwości pracę zdalną.

Najnowsze