Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 - zmiany i nowe zasady. Jak będą wyglądać testy?

i

Autor: canva.com Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 - zmiany i nowe zasady. Jak będą wyglądać testy?

Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 - zmiany i nowe zasady. Jak będą wyglądać testy?

2021-08-23 9:10

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 roku zostaną przeprowadzone na podobnych zasadach jak w 2021 roku - przewiduje projekt rozporządzenia, które opublikowano w środę w RCL. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mieli obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 - zmiany i nowe zasady zostały zapisane w projekcie nowelizacji ustawy. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poinformowano, że projekt został skierowany do podpisu ministra. Nowelizowane rozporządzenie wynika z potrzeby określenia sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021/2022, uwzględniającego skutki prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów w czasie trwającego w Polsce stanu epidemii.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?

Egzamin Ósmoklasisty 2022 - DATA, TERMIN

Projekt przewiduje, że egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 roku zostaną przeprowadzone podobnie jak w 2021 roku. Egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony w terminie głównym, w maju i w terminie dodatkowym, w czerwcu. Przesunięcie o około miesiąc terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do tego egzaminu - podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 - zmiany

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych bez czwartego, obowiązkowego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Jest to spowodowane postulatami zgłaszanymi do MEiN przez środowisko nauczycieli, rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych - przekazano. W nowelizacji podkreślono, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Rekrutacja do liceum 2022 - zmiany

W rozporządzeniu wskazano, że z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów.

Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, w związku z czym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35. To oznacza, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3. To oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Aż 178 dni WOLNYCH od szkoły w nowym roku szkolnym! Oficjalny kalendarz ogromnym zaskoczeniem

 Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z dotychczasowym rozwiązaniem maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

Sonda
Egzamin Ósmoklasisty 2022 przesunięty - to dobra decyzja?

Matura 2022 - zmiany

Z kolei egzamin maturalny w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Dla absolwentów przewiduje się natomiast obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci, podobnie jak w 2021 roku, nie będą musieli przystępować do ustnej części egzaminu maturalnego. Taka możliwość ma przysługiwać tylko absolwentom, aplikującym na uczelnię zagraniczną, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani do przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego.

Rok szkolny 2021/2022 - DNI WOLNE. Ile będzie dni wolnego w szkole? [DATY]

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli też przystąpić absolwenci, którzy są zobligowani do tego w ramach zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. W nowelizowanym rozporządzeniu, w 2022 roku absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Ministerstwo wskazało, że z uwagi na pilność i wagę sprawy rozporządzenie było procedowane w trybie odrębnym, w szczególności projekt rozporządzenia nie został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.