Egzamin ósmoklasisty 2023 - wymagania. Jak wygląda egzamin ósmoklasisty? Ile trwa?

2022-10-10 10:26
szkoła
Autor: pixabay/lil_foot_

Uczniowie będą musieli nie tylko rozwiązywać zadania praktyczne z matematyki i znać treść lektur szkolnych, ale również posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie A2. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku? Jak się do niego przygotować? Sprawdziliśmy!

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 - wymagania. Uczniowie kończący szkołę podstawową powinni zapoznać się m.in. z listą lektur, na której znalazły się utwory z literatury polskiej i światowej, ale również nie mieć problemu z rozwiązywaniem działań na ułamkach, potęgowaniem, obliczeniami procentowymi i tworzeniem wyrażeń algebraicznych. Wymagania na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 mają być takie same, jak w roku szkolnym 2021/2022. Określają one zakres wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego, który powinien posiadać uczeń przystępujący do egzaminu. Z testu zwolnieni będą uczniowie, którzy są​ finalistami/laureatami olimpiady przedmiotowej lub laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim. Jednak pod warunkiem, że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty.

Rok szkolny 2022/23 - DNI WOLNE. Kiedy nie idziemy do szkoły? [KALENDARZ]

Koncerty 2023 - te gwiazdy przyjadą do Polski i dadzą niezapomniane show!

Egzamin ósmoklasisty 2023 - kiedy?

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2023? Centralna Komisja Edukacyjna wyznaczyła dwa terminy, obejmujące trzy dni. Jeden z nich jest terminem dodatkowym, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się:

 • 3 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 – język polski
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – matematyka
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to:

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski
 • 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 – matematyka
 • 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Rok akademicki 2022/23 - kiedy wolne? Kiedy nie idziemy na studia?

Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski

Wymagania na egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 z języka polskiego podzielone zostały na ogólne i szczegółowe. Znajdziemy w nich m.in. wymagania dotyczące kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego i tworzenie wypowiedzi. Egzamin trwa 120 minut. Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzaminie:

Kształcenie literackie i kulturowe

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
 • Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).

Kształcenie językowe

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Tworzenie wypowiedzi

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych.
 • Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).
 • Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
 • Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.
 • Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

Samokształcenie

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
 • Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym umiejętności stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.
Sonda
Lekcje zdalne - czy chcesz żeby wróciły?

Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty 2023 to test, którego uczniowie obawiają się najbardziej. Dlatego warto sprawdzić, jakie są wymagania na egzaminie i na czym warto skupić swoją uwagę podczas nauki.Tutaj, podobnie jak w przypadku języka polskiego, wymagania zostały podzielone na ogólne i szczegółowe. Ogólne obejmują: sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, rozumowanie i argumentacja. Z kolei w przypadku wymagań szczegółowych zawarto m.in.: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia praktyczne, potęgi o podstawach wymiernych, pierwiastki, tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi, przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Egzamin trwa 100 minut. Ogólne wymagania egzaminacyjne wyglądają następująco:

Sprawność rachunkowa

 • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 • Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 • Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Rozumowanie i argumentacja

 • Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 • Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 • Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.
Sonda
Szkoła w trybie trzyzmianowym - dobry pomysł?

Egzamin ósmoklasisty 2023 - język nowożytny

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wymagania egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego odpowiadają poziomowi A2. W tym przypadku również zostały one podzielone na wymagania ogólne i szczegółowe. W ogólnych znalazła się m.in. znajomość środków językowych, rozumienie, tworzenie, reagowanie i przetwarzanie wypowiedzi. Egzamin trwa 90 minut. Ogólne wymagania egzaminacyjne wyglądają następująco:

Znajomość środków językowych

 • Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

Rozumienie wypowiedzi

 • Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Tworzenie wypowiedzi

 • Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Reagowanie na wypowiedzi

 • Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Przetwarzanie wypowiedzi

 • Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze