Dotacja na budowę linii kolejowej czasowo wstrzymana. PKP PLK wyjaśnia sprawę.

2021-01-13 16:46 Wojtek Wójcikowski
Radom kolejowy
Autor: Wojciech Wójcikowski

Centrum Unijnych Projektów Transportowych tymczasowo wstrzymało refundację budowy linii kolejowej nummer 8 Warka- Radom. Chodzi o braki w pozwoleniach na budowę, które były procedowane przez wojewodę mazowieckiego. PKP PLK sprawę wyjaśnia. Jak na razie nie ma decyzji o utracie dofinansowania. W artykulei przedstawiamy pełne stanowiska PKP PLK S.A. i CUPT

Centrum Unijnych Programów Transportowych wzięło pod lupę wydatki związane z budową linii kolejowej Warka- Radom. Kontrola dotyczyła dokumentacji  w szczególności pozwoleń na budowę wydanych przez wojewodę mazowieckiego.  

PKP prowadził swoją inwestycję w ten sposób, że zgłaszał w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęcie prac i jeśli urząd nie wnosił sprzeciwu przystępował do ich realizacji. W międzyczasie urząd wydawał decyzję o pozwoleniu na budowę. Działo się tak zgodnie z polskim prawem zapewnia PKP PLK SA

- Wszystkie prace związane z budową linii kolejowej są prowadzone zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego oraz dokumentacji technicznej przygotowanej przez wykonawcę na podstawie uzyskanych pozwoleń lub przewidzianego w prawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zakresu, które nie wymagają pozwolenia na budowę - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK S.A. - Realizacja prac na linii numer 8 zgodnie z dokumentacją projektową niweluje ryzyko utraty dofinansowania unijnego. Wydatki poniesione na realizację tego zadania podlegają ocenie przez centrum Unijnych Projektów Transportowych. Część wydatków została uznana przez CUPT za czasowo niekwalifikowane. Wyjaśniane są podstawy prowadzenia robót budowlanych. 

W listopadzie wydatki związane z budową skontrolowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Analiza dokumentów wykazała brak pozwoleń na budowę i z automatu zablokowano dotacje do czasu wyjaśnienia sprawy. Świadczy o tym komunikat CUPT, który dotarł do naszej redakcji. 

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent (PKP PLK SA) jako Inwestor realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których Wojewoda Mazowiecki nie wniósł sprzeciwu. Prace objęte zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego Beneficjent  okazał część decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB), które obejmują prace objęte zgłoszeniem, co do którego organ wcześniej nie wniósł sprzeciwu.  Natomiast w pozostałym zakresie robót ujętych w zgłoszeniach, w toku było procedowanie w sprawie wydania decyzji o PnB. W kontrolowanym zakresie CUPT potwierdził, że wydane już decyzje o PnB oraz złożone wnioski o PnB (procedowane na czas kontroli) obejmują wszystkie prace zrealizowane na ww. zgłoszeniach.

Organ Nadzoru Budowlanego potwierdził, że Beneficjent był uprawniony do prowadzenia prac w granicach linii kolejowej, a następnie kontynuowania całego zamierzenia budowlanego na podstawie uzyskanego PnB.

Każda refundacja wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta poprzedzona jest szczegółową ich weryfikacją przez CUPT pod kątem zgodności z prawem i spełnienia wymogów kwalifikowalności wydatków. W zakresie robót budowlanych weryfikowane są m. in. decyzje administracyjne, na podstawie których roboty są wykonywane, ich zgodność z wydaną uprzednio decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), badany jest zakres na jaki decyzje zostały wydane oraz ich zgodność z przepisami Prawa budowlanego. W przypadku potwierdzenia spełnia ww. wymagań wydatki są refundowane, natomiast w przypadku potrzeby uzupełnienia, przedłożenia dodatkowych informacji bądź wyjaśnień przez Beneficjenta refundacja adekwatnych wydatków jest tymczasowo wstrzymywana do czasu wyjaśnienia.

Należy mieć na względzie fakt, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) lub, w przypadku braku konieczności jego uzyskania, po zawiadomieniu Organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, co jest przedmiotem monitorowania ze strony CUPT. Po przeprowadzeniu kontroli nie zapadła żadna decyzja z negatywnym skutkiem finansowym dla Beneficjenta w postaci utraty dofinansowania ze środków UE dla ww. projektu. Wydatki na roboty budowlane w ramach projektu stanowią tzw. wydatki tymczasowo niekwalifikowalne, do czasu formalnego zakończenia procesu kontroli. Po formalnym zakończeniu czynności weryfikacyjnych, tam gdzie zostanie potwierdzona zgodność w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, refundacja środków zostanie odblokowana.