W 2025 roku na egzaminie ósmoklasisty będą duże zmiany. W tym roku ostatni raz sprawdzian będzie tak wyglądał

i

Autor: Pexels

egzamin ósmoklasisty 2024

W 2025 roku na egzaminie ósmoklasisty będą duże zmiany. Tym razem ostatni raz sprawdzian będzie tak wyglądał

2024-04-24 14:17

Zasady są jasne. Ósmoklasiści wchodzą do sali egzaminacyjnej z długopisem z czarnym tuszem i ewentualnie linijką (na sprawdzian z matematyki). Lista zakazów jest spora. Zebraliśmy najważniejsze zasady przed egzaminem po szkole podstawowej 2024. Sprawdźcie, co mówi regulamin.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2024? Będzie termin dodatkowy!

Tegoroczni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty 14, 15 i 16 maja.

 • Ci, którzy w tym terminie nie będą mogli np. z przyczyn losowych czy zdrowotnych podejść do egzaminu, napiszą go w dniach 10-12 czerwca.
 • Pierwszy raz nastolatki pisały taki sprawdzian 6 lat temu, tuż po reformie edukacji, która usunęła gimnazja i przywróciła 8-klasową szkołę podstawową.
 • To ostatni egzamin w tej formie, bo od następnego roku szykują się zmiany.

Co się zmieni w egzaminie ósmoklasisty od 2025 roku?

W 2024 roku, tak jak w poprzednim, egzamin ósmoklasisty obejmie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Za rok może być trudniej, bo egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII oraz znowelizowaną listę lektur.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty 2024?

Uczniowie przygotowują się do egzaminu w zasadzie od 1 klasy podstawówki. Wiosna to czas na usystematyzowanie wiedzy, utrwalanie wiadomości, rozwiązywanie przykładowych testów. To też moment, by ze spokojem przyjrzeć się zasadom, jakie ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Trzeba wiedzieć, jak się przygotować na egzamin: co można i trzeba ze sobą wziąć, a czego mieć przy sobie absolutnie nie wolno (bo może się skończyć przerwaniem egzaminu i wyproszeniem ucznia z sali).

Co trzeba mieć przy sobie na egzaminie ósmoklasisty? Czego nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej?

 • Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych).
 • Na egzamin z matematyki warto wziąć linijkę.
 • Kalkulator jest ogólnie niedozwolony. Kalkulator prosty mogą mieć przy sobie wyłącznie uczniowie z opinią PPP o dyskalkulii, spełniający określone kryteria).
 • Na egzaminie nie można korzystać ze słowników.
 • Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.
 • Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
 • powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. Jeśli go nie ma, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Przed egzaminem uczniowie losują swoje miejsca

Warto wiedzieć, że uczniowie nie będą mogli usiąść w sali egzaminacyjnej tam, gdzie chcą. W zasadach CKE jest informacja, że o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wejdą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie wylosują numery stolików, przy których będą pracować (wyjątkiem są uczniowie o specjalnych potrzebach, np. korzystający z aplikacji do pomiaru insuliny, oni usiądą we wskazanych przez komisję miejscach).

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań każdy uczeń powinien sprawdzić, czy jego arkusz jest kompletny, a numer PESEL na naklejkach identyfikacyjnych, jakie zostaną umieszczone m.in. na karcie odpowiedzi, jest prawidłowy. Wszystkie nieprawidłowości uczeń powinien zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

Uczeń powinien pilnować czasu podczas wykonywania zadań, zerkając na zegar w sali, o tym, ile zostało do końca, informują też nauczyciele. To ważne, bo czas na rozwiązanie zadań otwartych i zamkniętych jest ściśle określony.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

 • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony i 210 minut w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy);
 • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

O której rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty? Uwaga, spóźnialscy nie będą wpuszczani do sali!

Egzaminy rozpoczynają się zwyczajowo o godz. 9. Punktualność ma wielkie znaczenie. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej.

Czy w dniu egzaminu ósmoklasisty 2024 są lekcje w szkole?

W dniach egzaminów ósmoklasiści nie mają lekcji, tak samo zresztą jak ich młodsi koledzy z klas 1-7 szkół podstawowych (najmłodsze klasy mogą mieć czas zorganizowany w świetlicy, ale to decyzja dyrekcji poszczególnych placówek). To nie są jednak dni wolne dla nauczycieli, wszyscy włączają się w zadania organizacyjne związane z przeprowadzenie, egzaminu.

Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak je sprawdzić przez internet?

Już dziś uczniowie powinni wiedzieć, że wyniki egzaminu poznają 3 lipca 2024 r., tego dnia dostaną też zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Mogą sami sprawdzić wyniki z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno rezultat ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8.30. Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak porównać wyniki egzaminu ucznia z wynikami egzaminu ósmoklasisty w całej Polsce?

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Każdy może zobaczyć swój egzamin, trzeba się skontaktować z CKE

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Ale każdy uczeń ma prawo do wglądu w swoją pracę - w tym celu trzeba się skontaktować z CKE.

Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski
Listen on Spreaker.