Energia

i

Autor: Freepik

Dodatek energetyczny w Toruniu. Jak można go dostać?

2022-10-20 11:46

Obecnie ceny energii stale rosną. To zmusza Polaków do szukania oszczędności oraz różnych form pomocy. Był już dodatek węglowy, teraz można się ubiegać o dodatek energetyczny. Komu przysługuje i jak można go otrzymać? Sprawdziliśmy!

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Jak się dowiedzieliśmy, dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania domu jest zasilane energią elektryczną. Źródło to powinno być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Wpisu można też dokonać po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do wspomnianej ewidencji.

Jeden dodatek energetyczny na jeden adres zamieszkania

Dodatek energetyczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 roku zostaną odrzucone bez rozpoznania.

Jakie dokumenty i gdzie składać wniosek?

Należy wypełnić wniosek, do niego dołączyć: kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu przy ulicy Batorego 38/40 w godzinach od 7.30 do 17.00. Telefony do kontaktu z placówką: 56 611 79 71 lub 56 611 79 73.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Komu nie przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek nie przysługuje gdy:

1. gospodarstwo domowe znajduje się pod adresem, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

2. osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego!

4. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).