ART2-ESKA-PAWLOWICE

i

Autor: Gmina Pawłowice

ESKA - RAZEM PRZECIW DEPRESJI

Pawłowska oświata i Radio ESKA - Razem przeciw depresji

2023-11-15 10:31 Materiał sponsorowany

Szkoły Gminy Pawłów przystąpiły do współpracy z Radiem Eska - kampanii poświęconej problemom depresji wśród dzieci i młodzieży pod hasłem: „ESKA - Razem przeciw depresji”. Ideą akcji jest wsparcie w walce z depresją wśród młodych ludzi.

Na terenie Gminy Pawłów funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i żłobkiem. Uczęszcza do nich 1 150 uczniów i 618 przedszkolaków. Zadania dotyczące organizowania i funkcjonowania szkolnictwa realizowane są m.in. przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów tel. (41) 272 16 90. Są to m.in.: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych.

W Gminie Pawłów funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych a mianowicie:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Feliksa Szczęsnego Karnickiego w Chybicach z oddziałami przedszkolnymi, Chybice 50, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 25 03; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie z oddziałami przedszkolnymi, Dąbrowa 58, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 15 30; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie z oddziałami przedszkolnymi, Godów 56, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 15 10; 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach z oddziałami przedszkolnymi, Jadowniki 49, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 16 88; 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie z oddziałami przedszkolnymi, Łomno 20, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 29 57; 6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie z oddziałami przedszkolnymi oraz żłobkiem, Pawłów 89, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 16 23; 7) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach z oddziałami przedszkolnymi, Radkowice Kolonia 5, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 16 92; 8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie z oddziałami przedszkolnymi, Rzepin Drugi 155, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 16 68; 9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach z oddziałami przedszkolnymi, Szerzawy 104a, 27-225 Pawłów, tel. (41) 272 27 22.

W obecnej chwili szkoły mają obowiązek zatrudniana psychologów szkolnych. Obecnie jest zatrudnionych trzech psychologów pięciu placówkach oświatowych tj.:

1) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Feliksa Szczęsnego Karnickiego w Chybicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach; 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jadownikach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie; 3) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie.

Do zadań psychologa szkoły, należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 6) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 7) określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania; 12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki; 15) diagnozowanie dojrzałości szkolnej; 16) udział w opracowaniu programów profilaktyki; 17) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 18) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Objawy depresji, mogą mieć różny stopień nasilenia, charakterystyczne dla nich jest jednak to, że są trwałe i występują niemal codziennie, utrzymując się przez przynajmniej dwa tygodnie. Objawy te wywołują poczucie niepokoju i mają znaczący wpływ na nasze funkcjonowanie w obszarze zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Pamiętaj, depresja NIE JEST powodem do wstydu. Jest to choroba, którą się leczy, jak wiele innych. Trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok i poprosić o pomoc.

Przydatne numery telefonów dla osób z depresją

• 116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży; • 800 70 22 22 - centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego; • 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE