Reforma administracyjna

i

Autor: UM Częstochowa

Zmiany

Województwo śląskie będzie największym w Polsce. Inne znikną z mapy

Województwo śląskie ma być najpotężniejszym w Polsce z liczbą ludności sięgającą 5 mln mieszkańców. Instytut Sobieskiego opublikował raport "Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju". Jego autor, dr Łukasz Zaborowski, nazywa reformę administracyjną z 1999 r., która zmieniła podział województw "przypadkową hybrydą" (chodzi o podział województw). Autor raportu zasugerował 4 propozycje zmiany obecnych granic województw.

Istytut Sobieskiego 3 października opublikował raport pt. "Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju". Zdaniem autora dr Łukasza Zaborowskiego podział administracyjny województw z 1999 roku został wykonany nieprawidłowo, a liczba województw została sztucznie zawyżona.

Niepożądanym następstwem zwiększania liczby województw monocentrycznych jest obniżanie ich przeciętnej wielkości, a tym samym zdolności do samodzielnego bytu - tłumaczy autor raportu.

Autor raportu zaproponował 4 warianty podziałów administracyjnych. W raporcie nie wskazał jednak, który jego zdaniem jest najbardziej optymalny. Jednak nie wskazał, który jego zdaniem jest optymalny. Zaproponowane warianty to:

  • Wariant I "minimalny” - to powściągliwa korekta obecnego stanu rzeczy. Nie powstają w nim nowe jednostki. Ma miejsce ograniczenie rozległości województw największych na rzecz mniejszych,
  • Wariant II "umiarkowany” przewiduje uzupełnienie układu o województwa "jednoznacznie brakujące” w świetle standardów obecnego podziału,
  • Wariant III "równoważący” to dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw "pozametropolitalnych”,
  • Innowacyjny wariant IV "makroregionalny” stanowi powrót do koncepcji dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. Jednak – w celu utrzymania równowagi sił – w tym wariancie największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego.

Nowy podział administracyjny Polski

ZOBACZ MAPY Z NOWYMI GRANIC WOJEWÓDZTW

Województwo śląskie stanie się największym w Polsce?

W IV innowacyjnym podziale, autor raportu proponuje podział Polski na 12 województw. Przy czym jedno województwo śląskie ma być tak liczne, jak sąsiadująca Słowacja! Mieszkać w nim będzie ponad 5 mln zludzi.

Dr Zaborowski podkreśla, że rdzeniami są ośrodki metropolitalne, uzupełnione na ścianie wschodniej miastami o znaczeniu ponadregionalnym.

- Zamysłem powołania dużych województw nie jest jednak wzmacnianie metropolii kosztem ośrodków drugorzędnych. Zachowaniu wieloośrodkowych struktur służy odebranie największym miastom funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego - czytamy w raporcie.

Zmiany dotknęłyby także naszego regionu. Województwo opolskie zostałoby wchłonięte. Bielsko-Biała i Cieszyn znalazłyby się w innym województwie.

Do obecnego śląskiego dołączona zostałaby większa część województwa opolskiego, a Bielsko-Biała, Cieszyn i okoliczne tereny zostałyby przyłączone do woj. cieszyńsko-krakowskiego. Ponadto ośrodkami wojewódzkimi stałyby się miasta: Częstochowa oraz Opole, a ośrodkiem metropolitalnym (ponadregionalnym, bez organów wojewódzkich) zostałaby konurbacja śląsko-dąbrowska.

Nowy podział województw

i

Autor: Instytut Sobieskiego

Zgodnie z tym wariantem, nastąpiłoby zwiększenie liczby mieszkańców województwa śląskiego o kilkaset tysięcy - do 4,7 mln, natomiast ludność pozostałych województw zostałaby zredukowana. Dzięki czemu nowe województwo "śląsko-częstochowskie" stałoby się największe w kraju. Natomiast najmniejszym pod tym względem byłoby woj. zachodniopomorskie z szacowaną liczbą mieszkańców wynoszącą 2,2 mln.

Wariant cechują najbardziej zrównoważone stosunki wielkościowe między województwami, co jednocześnie wprowadza realną przeciwwagę dla jednostki stołecznej. Największym województwem staje się śląsko-częstochowskie, powstałe z regionów ciążących do konurbacji na pograniczu Małopolski i Śląska - czytamy w opracowaniu.

Gdzie leży Śląsk? Bardzo trudny QUIZ o granicach Śląska i województwa śląskiego

Pytanie 1 z 14
Czy w obecnym województwie śląskim mieszkają sami Ślązacy?
Listen on Spreaker.