6 maja otwarcie żłobków i przedszkoli. Jak w Rzeszowie będą dbali o bezpieczeństwo dzieci?

2020-05-06 12:54
6 maja otwarcie żłobków i przedszkoli. Jak w Rzeszowie będą dbali o bezpieczeństwo dzieci?
Autor: Pixabay

O otwarciu żłobków i przedszkoli decydują jednostki zarzadzające, a dyrektorzy i kadra mają obowiązek dbać o odpowiednie procedury sanitarne. Nie wszystkie żłobki i przedszkola w Polsce dezycją włodarzy będą otwierane, ale te w Rzeszowie tak. Jak będzie się dbało o bezpieczeństwo?

Rodzice dzieci z Rzeszowa chcą otwarcia przedszkoli i żłobków

O otwarciu przedszkoli i żłobków w Rzeszowie w czasach epidemii zdecydowali w zasadzie nie włodarze miasta, a rodzice. Wcześniej bowiem telefonicznie i mailowo zapytano ich o zdanie. Okazało się, że są osoby, które chcą posyłać maluchy do placówek opiekuńczych:

- Dzisiaj (4 maja - red.) otrzymaliśmy odpowiedzi. Wynika z nich, że ok. 25 proc. rodziców chce posłać dzieci do przedszkoli i 15 proc. do żłobków - wyliczał Maciej Chłodnicki, rzecznik Tadeusza Ferenca.

Otwarcie żłobków i przedszkoli: Kto może chodzić? Limity w grupach

Rzeszów wprowadził dwie główne zasady bezpieczeństwa podyktowane decyzjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego To:

 • Liczba dzieci w jednym pomieszczeniu nie może przekraczać 12;
 • Pierwszeństwo w przyjęciu mają rodzice pracujący w służbie zdrowia, formacjach mundurowych oraz handlu.

- Biorąc to pod uwagę, w żłobkach jesteśmy w stanie zapewnić miejsce dla wszystkich chętnych na obecną chwilę, natomiast w 12 przedszkolach liczba chętnych jest większa niż ilość miejsc po obostrzeniach. W takiej sytuacji będą obowiązywać kryteria postawione przez GIS. Rodzice będą musieli wypełnić deklarację o swoim miejscu pracy aby skorzystać z preferencji - informował Chłodnicki.

Zasady bezpieczeństwa w żłobkach i przedszkolach w Rzeszowie

Poszczególne przedszkola wprowadziły także szereg innych zasad bezpieczeństwa. W Przedszkolu Publicznym nr 17 na przykład są one następujące:

 • Dzieci z poszczególnych grup przyjmowane są do przedszkola zgodnie z wytycznymi GIS w godz. od 7.00 do 17.00 zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
 • Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do przedszkola zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
 • Zgodnie z obwiązującymi wytycznymi rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osobę zdrową.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 • Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola do wiatrołapu budynku.
 • Pomoc nauczyciela odbierając dziecko od rodzica, po zmierzeniu dziecku temperatury, odprowadza dziecko do grupy.
 • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek ani innych przedmiotów.
 • W wypadku gdy dziecko przejawia objawy choroby (gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodzica celem pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z przedszkola w wiatrołapie budynku po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem.
 • Przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.
 • Zabrania się korzystania z ogrodu przedszkolnego.

W przedszkolu nr 12 z kolei duży nacisk będzie kładziony na odkażanie rąk i niestykanie się ze sobą przedszkolaków z różnych grup:

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z Przedszkola


1. Na teren budynku Przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. Następne wpuszczane jest gdy poprzednie opuści szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku Przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika Placówki.
3. Przed odebraniem dziecka rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki.
4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji.
5. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
6. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
7. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
8. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców w porozumieniu z pracownikiem nadzorującym przebieranie się dzieci w szatni dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika Przedszkola.
12. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

Wyjścia na zewnątrz


1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy , przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą oraz jedna grupa na terenie zielonym z tyłu budynku.
4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19


1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo
powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent, główny księgowy) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią
wydawane.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID19.
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Pozostaje mieć nadzieję, że maluchy zrozumieją procedury i będą chciały się do nich stosować. 

Posłuchaj jak ujędrnić biust po ciąży i karmieniu piersią. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.
COŚ DOBREGO #18
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE