Najlepsi wykładowcy wyróżnieni. Znamy zdobywców Złotej Kredy!

2020-11-18 13:52 Mr. J
Kreda
Autor: Politechnika Warszawska

Dla dydaktyków z Politechniki Warszawskiej to wyjątkowe wyróżnienie, bo przyznają je studenci. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, nie ma tradycyjnej Gali, podczas której zwycięzcy odbierają nagrody. Nie zmienia się jednak uznanie dla zaangażowania i pasji tych, którzy przekazują wiedzę i inspirują do pracy.

Oto najlepsi prowadzący wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty, zajęcia  oraz - po raz pierwszy w historii - zajęcia zdalne:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

  • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Andrzej Dzięgielewski
  • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Andrzej Pankowski
  • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: mgr inż. Joanna Wójkowska

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

  • Najlepsza prowadząca wykłady: dr Izabela Józefczyk
  • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Magdalena Kapela
  • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr Katarzyna Osiecka

 

Dr inż. Andrzej Dzięgielewski

Z Politechniką Warszawską w Płocku jestem związany od 1991, gdzie studiowałem na kierunku budownictwo, a od 1996 pracowałem, najpierw jako asystent, a obecnie - adiunkt w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych w Instytucie Budownictwa. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki uzyskałem w 2004 na Wydziale Architektury PW. Prowadzone przeze mnie przedmioty to budownictwo ogólne, konstrukcje murowe, certyfikacja energetyczna obiektów, akustyka budowlana oraz technologia informacyjna. Poza uczelnią prowadzę również zajęcia z zakresu filmu i fotografii dla młodzieży szkolnej. Aktualnie jestem też opiekunem studentów budownictwa na studiach niestacjonarnych II stopnia. Brałem udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Opublikowałem kilka artykułów z zakresu budownictwa, zarówno w periodykach naukowych, jak i czasopismach popularno-naukowych. W zakresie moich zainteresowań naukowych pozostaje analiza konstrukcji, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz akustyka budowlana. Prowadzę też aktywnie działalność inżynierską i ekspercką w zakresie projektowania i oceny nośności oraz trwałości konstrukcji obiektów budowlanych. Jestem członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego. Prywatnie jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Lubię dobrą muzykę i film, gram na gitarze. Praca z młodymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji i uczy świeżego spojrzenia na wiele spraw. Chętnie dzielę się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Tym większa satysfakcja z bycia docenionym nagrodą „Złotej Kredy”.

 

Dr Andrzej Pankowski

Zawodowo jestem związany z Politechniką Warszawską w Płocku od roku 1995, w bieżącym roku obchodziłem 25 – lecie pracy. Zaczynałem, jak wielu młodych pracowników, jako asystent, wykładowca, starszy wykładowca, a obecnie adiunkt dydaktyczny. Rok 1995, w moim życiu, to rok wielu ważnych wydarzeń: założenie rodziny, ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej z matematyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz rozpoczęcie pracy jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku w Zakładzie Matematyki i Fizyki. W roku 2005 obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych. W ciągu 25 lat pracy na Politechnice Warszawskiej prowadziłem różnorodne zajęcia dydaktyczne; projekty, ćwiczenia, wykłady zarówno na studiach dziennych stacjonarnych, zaocznych niestacjonarnych, podyplomowych czy doktoranckich, zawsze związanych z matematyką bądź informatyką. Byłem recenzentem i promotorem wielu prac magisterskich, promotorem pomocniczym w przewodach doktorskich. Od 2016 roku jestem członkiem i jednocześnie sekretarzem Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Opiekun III roku Inżynierii środowiska na studiach stacjonarnych I stopnia. Moje zaangażowanie w pracę z młodymi, czasami bardzo młodymi, ludźmi widoczne jest w wielu projektach dydaktycznych, jak chociażby: Młodzieżowa Akademia Gimnazjalisty, Licealiści gimnazjalistom na Politechnice, Piknik Edukacyjny, Continuum, Juniorzy na Politechnice.

 

Mgr inż. Joanna Wójkowska

Zawodowo jestem związana z Politechniką Warszawską w Płocku od 1994, w tym roku minęło 26 lat mojej pracy na uczelni. Obecnie jestem zatrudniona w Zakładzie Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych w Instytucie Budownictwa. Jestem absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Prowadzone przeze mnie przedmioty to Wytrzymałość Materiałów, ćwiczenia , projekty i laboratoria,  Wytrzymałość materiałów II na studiach drugiego stopnia, Mechanika Teoretyczna, ćwiczenia, na kierunku Budownictwo, oraz Mechanika i wytrzymałość materiałów na kierunku Inżynieria Środowiska (zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne). Brałam udział w konferencjach naukowych, Młodzi dla Techniki, Forum Budowlane. Moje zainteresowania naukowe związane są z badaniami nad udarnością dla materiałów budowlanych. Jestem opiekunem III roku Budownictwa na studiach stacjonarnych I stopnia. Czuję do tej grupy duży sentyment, bo to właśnie z nimi miałam najwięcej zająć w poprzednim roku akademickim i wspólnie stawialiśmy pierwsze kroki w nauczaniu zdalnym. Nauczanie zdalne wprowadziło rewolucję w naszym życiu. Trzeba było szybko przestawić się na nowe metody nauczania, dostosować do nich odpowiednio stanowisko pracy. To wymagało niemałego trudu i więcej czasu niż w przypadku realizowania zajęć w trybie stacjonarnym. Złota Kreda przyznana mi przez studentów mówi, że mi się to udało. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które ma dla mnie szczególną wartość, bo przyznawane jest bezpośrednio w wyniku głosowania studentów. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos, bo to oznacza, że „Wytrzymałość materiałów nie jest taka straszna, jak ją malują”. Prywatnie jestem zamężna, mam dwie córki, lubię podróżować, poznawać inne kraje i kultury. Bardzo lubię swoją pracę, młodych ludzi i mam nadzieję że z wzajemnością.

 

Dr Izabela Józefczyk

Zawodowo jestem związana z Politechniką Warszawską w Płocku od 1997. Zaczynałam jako asystent, a obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Matematyki i Fizyki. Jestem absolwentką Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. I choć ukończyłam specjalność metody numeryczne i programowanie to pracę magisterską obroniłam z metodyki nauczania matematyki. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uzyskałam na naszym Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Prowadzone przeze mnie przedmioty to Matematyka, Matematyka w ekonomii, Matematyka w zastosowaniach inżynierskich, Matematyka w Inżynierii Środowiska, Matematyka w Inżynierii Mechanicznej, Zajęcia wyrównawcze z Matematyki czy Matematyka II na studiach pierwszego i drugiego stopnia (zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne). Prowadzę, także zajęcia z Metod stochastycznych i analizy wyników pomiarowych w naukach technicznych dla studiów stacjonarnych trzeciego stopnia. Zajęcia z w/w przedmiotów to zarówno ćwiczenia jak i wykłady. Zazwyczaj prowadzę także kurs dla maturzystów Matmageddon organizowany co roku przez Politechnikę Warszawską w Płocku. Dydaktyka od zawsze była moją pasją i to jej poświęcałam zawsze najwięcej czasu i energii. Chętnie uczestniczę w konferencjach i sympozjach dydaktycznych. Jestem autorką lub współautorką kilku publikacji z tego tematu. Jestem członkiem Komisji ds. Kształcenia naszej Rady Wydziału. Bardzo lubię swoją pracę, pracę z młodymi ludźmi pełnymi energii, zaangażowania i różnych pomysłów. I choć uczę, jak większość mówi, trudnego przedmiotu, to staram się, aby dla moich studentów matematyka stawała się jasna i prosta. ‘Złota Kreda’ jest dla mnie bardzo szczególnym wyróżnieniem, bo przyznanym przez tych, których uczę – przez studentów. Jest dla mnie motywacją do dalszej pracy. Prywatnie jestem zamężna, mam dwoje dzieci. Lubię bardzo czytać książki.

 

Mgr Magdalena Kapela

Na Politechnice Warszawskiej pracuję od 2012 roku. Jestem absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz autorką i współautorką publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim problematyki wynagrodzeń, wydajności pracy i globalnych łańcuchów wartości. Prowadzę zajęcia z mikroekonomii, teorii i polityki płac, rachunkowości oraz finansów publicznych, co daje mi dużo satysfakcji i radości. Praca ze studentami jest dla mnie zawsze ciekawa, pełna wyzwań i bardzo motywująca.

 

Dr Katarzyna Osiecka

Zawodowo jestem związana z Politechniką Warszawską Filią w Płocku od 2007 roku. Zaczynałam jako asystent w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, a obecnie (od roku 2017) jestem zatrudniona jako adiunkt w tejże jednostce. Studia magisterskie ukończyłam z wyróżnieniem w 2004 roku w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na kierunku ekonomia. Ponadto w 2006 r. ukończyłam z wyróżnieniem studia na kierunku Matematyka i Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu w 2016 r. obroniłam rozprawę doktorską nt. Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993 – 2013. Jestem autorem lub współautorem kilku publikacji naukowych. Staram się aktywnie uczestniczyć w realizacji prac naukowych. Od 2012 r. pełnię funkcję pełnomocnika Dyrektora KNEiS ds. praktyk zawodowych, a od 2020 roku pełnię dodatkowo funkcję Pełnomocnika Prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku ds. praktyk zawodowych. Także od roku 2012 jestem członkiem Zespołu ds. Promocji w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku. Od 2014 roku pełnię role opiekuna roku, a w latach 2016-2020 byłam opiekunem Koła Naukowego Sonda, działającego w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W ramach tej działalności współorganizowałam konferencje naukowe i warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami, z takich przedmiotów, jak ekonometria, modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych, analiza ekonomiczna, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, matematyka, zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń. Są to przedmioty analityczne, rachunkowe i niestety sprawiające problem studentom. Wymagają one ode mnie rzetelnego podejścia do tematu i przystępnego wytłumaczenia. Myślę, że w większości przypadków to mi się udaje, a motywacją do jeszcze większej pracy są nagrody otrzymywane właśnie przez studentów. Uczyć innych chciałam od najmłodszych lat i marzenie spełniłam, dlatego też praca nauczyciela akademickiego jest dla mnie wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem podchodzę do nauki każdego przedmiotu analitycznego, aby dla studentów stał się jasny i prostszy. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, które są dla mnie motorem do działania. Wolny czas spędzam uprawiając sport lub podróżując, zwiedzając nowe miejsca, gdzie ładuję baterie do dalszej pracy dydaktycznej.

"Edukacyjny ekotaras" w Olsztynie. Wirtualny spacer i wizualizacja

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.