Można jeszcze składać wnioski o pieniądze na ogrzewanie. Miasto rozdało już 12 mln zł

i

Autor: pexels.pl

Dodatek osłonowy 2022 w Lublinie. Do kiedy można składać wnioski? Ile można dostać?

2022-10-25 14:10

Do końca października mieszkańcy Lublina mają czas na złożenie wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. To wsparcie w zakresie ponoszonych wydatków na ogrzewanie nieruchomości przysługuje osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

– Osoby, którym na mocy obowiązujących przepisów przysługuje prawo do dodatku, mogą składać wnioski do końca października. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

W Lublinie wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Aktualnie wpłynęło 24 980 wniosków, rozpatrzono już 23 380 z nich na kwotę ponad 12 mln zł.

Ustawa przyznająca dodatek osłonowy weszła w życie na początku stycznia tego roku. Zgodnie z jej zapisami wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia 2022, otrzymują środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast ci, którzy złożyli lub złożą wnioski od 1 lutego do 31 października, otrzymali/ją dodatek osłonowy w postaci jednorazowej wypłaty w terminie do 2 grudnia.

Podstawę wyliczenia dodatku osłonowego w przypadku osób, które złożyły dokumenty do 31 lipca 2022 r., stanowił dochód osiągnięty w roku 2020, natomiast w przypadku wnioskodawców składających wnioski od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 r. stanowi dochód za rok 2021.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby dostać pieniądze?

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która zrobi to jako pierwsza. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł.

W przypadku gospodarstw stosujących jako źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, kwota dodatku jest zwiększona i wynosi rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 500 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 750 zł,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1 062,50 zł,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 437,50 zł.
Obniż swoje rachunki za ogrzewanie