Lubelski Ratusz skierował do NSA kasację od wyroku WSA ws. Górek Czechowskich

2020-03-10 6:56
Górki Czechowskie
Autor: pixabay.com/HeikeFrohnhoff

Lubelski Ratusz skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ws. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chodzi o dobrze już znaną sprawę zabudowy Górek Czechowskich. Przypomnijmy, że WSA stwierdził częściową nieważność uchwały umożliwiającej postawienie na terenie Górek bloków. Zrobił to po skardze wojewody lubelskiego. W uzasadnieniu czytaliśmy m.in., że mapa w studium zaprzeczała części opisowej, która wskazywała na wysoką wartość przyrodniczą tego terenu, co stało w sprzeczności z nakreślonymi na mapę dopuszczonymi zabudowaniami.

Sąd uznał, że doszło do naruszenia zasad tworzenia dokumentu i zdecydował o stwierdzeniu nieważności zapisów dotyczących górek.

O podjęcie uchwały ws. rezygnacji ze skargi apelowali m.in. społecznicy z Towarzystwa Dla Natury i Człowieka. W ich piśmie skierowanym do radnych opozycyjnych, oraz zrzeszonych w klubie Krzysztofa Żuka, czytamy: - Większość terenów, jakie w Studium przeznaczono pod bloki powinna podlegać ochronie przed zabudową. Pod względem ornitologicznym cały teren powinien być chroniony i nie da się go bez wielkich strat podzielić. Poważnym zagrożeniem jest sam projekt urządzonego parku z infrastrukturą, latarniami i rzeźbami drewnianych chomików. Bo właśnie w dolinie i na zboczach wąwozów koncentracja walorów przyrodniczych jest największa. Miejsce na terenową rekreację jest, ale gdzie indziej - argumentował Krzysztof Gorczyca z TDNiCZ.

Wcześniej, przeciwko nowemu studium, opowiedzieli się też mieszkańcy w referendum lokalnym. Było ono natomiast niewiążące z powodu zbyt niskiej frekwencji.

- Wyrok WSA został zaskarżony w całości wraz z wnioskiem o jego uchylenie i oddalenie skargi Wojewody Lubelskiego - mówi Katarzyna Duma, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin i dodaje: - W skardze kasacyjnej podniesiono w szczególności naruszenie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zawarto argumentację, że WSA w Lublinie wadliwie ocenił zapisy Studium w odniesieniu do obszaru określonego w Studium jako „Osiedle Górki Czechowskie” i błędnie przyjął, że dla tak szerokiego terenu miasta jedyną prawnie uzasadnioną w kierunkach rozwoju miasta funkcją będzie przeznaczenie ich pod tereny zielone, a tym samym na żadnym z terenów wchodzących w obszar „Osiedla Górek Czechowskich” oraz w żadnym wymiarze nie jest możliwe projektowanie funkcji zabudowy mieszkaniowej, w tym jednorodzinnej.

Zdaniem urzędników studium nie narusza zakazów i stanowi kontynuację polityki planistycznej miasta.

Teraz, do chwili uprawomocnienia się wyroku, studium, w zaskarżonej części, jest niewiążące. Na górkach możliwe są zatem tylko takie inwestycje, na które pozwala obowiązujący plan zagospodarowania tego terenu.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE