500 plus dla seniora z nowym progiem dochodowym

i

Autor: pexels/pixabay

500 plus dla seniora

500 plus dla seniora z nowym progiem dochodowym. Kto nie dostanie świadczenia?

2024-03-03 17:01

Wprowadzono nową granicę dochodu uprawniającą do "500 plus dla seniora". Aby skorzystać z pomocy, seniorzy muszą posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielności, a ich zarobki nie mogą przewyższać nowo ustalonego limitu.

500 plus dla seniora w 2024 roku 

Przepisy wprowadzające 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji weszły w życie 1 października 2019 r. Na ich mocy osobom uprawnionym przysługuje wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Świadczenie kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość wsparcia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W 2022 roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1896,13 zł brutto miesięcznie.

500 plus dla seniora z nowy progiem dochodowym

Od marca 2023 roku próg dochodowy, uprawniający do świadczenia 500 plus dla seniora, został podwyższony o 261,67 zł. Do kwoty 2157,80 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

500 plus dla seniora jest co roku waloryzowane takim wskaźnikiem, jakim waloryzowane są renty i emerytury. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 14,8 proc.

- Od momentu wprowadzenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tj. od 1 października 2019 r. próg ten wzrósł o kwotę 557,80 zł - informował resort rodziny.

Ten próg będzie obowiązywał do marca 2024 roku.

Komu należy się 500 plus dla seniora?

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, trzeba złożyć wniosek wraz z jednym z poniższych dokumentów:

  • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 
  • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Oprócz wymienionych orzeczeń, trzeba także spełnić kryterium dochodowe. 

Wkurzeni Polacy ŻĄDAJĄ podwyżki 500 plus. 1000 plus będzie mało! | Komentery
Listen on Spreaker.