plakat

i

Autor: UM Iława

Rekrutacja do iławskich przedszkoli i szkół. Rodzicu, nie przegap!

2023-02-09 14:39

Już 1 marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie Iławy. Od kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych

Pełen harmonogram rekrutacji w placówkach oświatowych na terenie Iławy prezentujemy poniżej.

Przedszkola:

Termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 21.02.2023 r. – 24.02.2023 r.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu rekrutacyjnym: 1.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2023 r. - 23.08.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 27.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 24.08.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 25.08.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 6.04.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 28.08.2023 r.

Szkoły:

Termin złożenia zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży, zamieszkałych w obwodzie szkoły: 3.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym: 1.06.2023 r. – 7.06.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym: 8.05.2023 r. – 10.05.2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 12.06.2023 r. – 14.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 11.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 19.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 12.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 20.06.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne

Dzieci uczęszczające do przedszkola

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 21.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Dzieci nowo przyjmowane do przedszkola

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.Rodzice mogą złożyć wniosek maksymalnie do trzech przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.Wniosek można pobrać osobiście w budynku przedszkola, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora placówki lub poprzez stronę internetową przedszkola.Wniosek można złożyć osobiście w budynku przedszkola lub przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki (ze względu na konieczność złożenia dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata).Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor telefonicznie lub mailowo.

Kryteria

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I etap rekrutacji - kryteria i wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, wymagane dokumenty: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2. Niepełnosprawność kandydata – wymagane dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - wymagane dokumenty: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Tak ratują ludzi spod gruzów zawalonych domów. Psy ratownicze dają specjalny znak

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Pytamy o nazwy małe i duże. Giganci zdobędą komplet

Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Gdzie leży Wielki Kanion Kolorado?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE