Klasy mundurowe z braniewskiego liceum z dofinansowaniem

2020-02-17 13:42 as
klasa mundurowa braniewskiego ogólniaka
Autor: Starostwo Powiatowe w Braniewie

Przez dwa lata uczniowie klas mundurowych braniewskiego liceum ogólnokształcącego będą uczestnikami programu edukacja wojskowa, która jest dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach projektu uczniowie dostaną mundury, poznają zasady musztry i odbędą wojskowe szkolenie na poligonie. Po zakończeniu projektu jego uczestnicy mogą m.in. liczyć na przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

Powiat Braniewski podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej oraz zakupie pakietu wyposażenia dla klas mundurowych wyniósł 67 800 zł, z czego Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotacje w kwocie 54 240 zł, natomiast wkład własny Powiatu Braniewskiego wyniósł 13 560 zł.

Celem Programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia odbywały się w oparciu o program autorski.

Nauka w ramach Programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa półrocza klasy II i pierwsze półrocze klasy III). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego, w formie zajęć prowadzonych przez instruktorów wojskowych.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
• stałe konsultacje (już w toku realizacji Programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.