Wyrażam głęboki ból i przeżywam cierpienie z powodu wielkiej krzywdy, jaka została wyrządzona Osobie pokrzywdzonej przez duchownego-oświadczenie Biskupa Romana Pindla

2020-09-11 15:12 Agata Chmielowska
biskup Roman Pindel
Autor: parafia pogorze.pl

Sprawa dotyczy wydarzeń z lat osiemdziesiątych. Proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim miał się wówczas dopuścić seksualnego wykorzystywania dzieci. Poszkodowani zwrócili się o pomoc do kościelnych hierarchów, w tym bp Tadeusza Rakoczego. Ich zdaniem nic się nie wydarzyło,a sprawa nie ujrzałą światła dziennego. Po ostatnich publikacjach i nieustających pytaniach dziennikarzy biskup Roman Pindel wystosował oświadczenie.

"Wyrażam głęboki ból i przeżywam cierpienie z powodu wielkiej krzywdy, jaka została wyrządzona Osobie pokrzywdzonej przez duchownego. Jest to osobisty dramat Pokrzywdzonego oraz jego bliskich. Ból, cierpienie, żal, złość, współczucie. Równie ważne są pomoc i poszukiwanie rozwiązania. Dlatego starając się jak najlepiej zrozumieć Pokrzywdzonego spotkałem się z Nim wiele razy, wsłuchując się ze współczuciem w Jego przeżycia, zachęcając do wskazania innych pokrzywdzonych oraz oferując pomoc, między innymi psychologa. Pokrzywdzony był informowany o toczącym się procesie i jego rezultatach.

Mam świadomość, że jako Kościół ponosimy wielką odpowiedzialność zapewnienia naszym wiernym bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zwracam się do każdego, kto był lub jest ofiarą jakiegokolwiek duchownego do skontaktowania się z Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Księdzem Klaudiuszem Dzikim"

Adres: Kuria Diecezjalna, Ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Białae-mail: delegat@kuria.bielsko.plTelefon: +48 734 176 655

Bp Roman PindelBiskup Bielsko-Żywiecki

Komunikat Dyrektora Centrum Informacyjno-Medialnego:

Sprawa opisana w dzisiejszym artykule Kroniki Beskidzkiej została zbadana w 2014 roku, kiedy Biskup Roman Pindel, krótko po objęciu diecezji, otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa:27 stycznia 2014 – przyjęcie zgłoszenia Pokrzywdzonego.14 lutego 2014 – rozpoczęcie, zgodnie z procedurami, dochodzenia wstępnego celem stwierdzenia wiarygodności zgłoszenia.8 marca 2014 – zwolnienie księdza z pełnionych urzędów oraz przeniesienie w miejsce odosobnienia.24 czerwca 2014 – decyzja Kongregacji Nauki Wiary o rozpoczęciu karnego procesu administracyjnego.12 listopada 2014 – powołanie trybunału do przeprowadzenia karnego procesu administracyjnego.16 kwietnia 2015 – dekret karny kończący proces administracyjny.13 grudnia 2017 – prawomocny dekret Kolegium do spraw rekursów w sprawach zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary wydany po dwóch apelacjach.

Pracownicy Kurii byli do dyspozycji Pokrzywdzonego i udzielali wszelkiej koniecznej pomocy. Współpraca ta doprowadziła do zgłoszenia się kolejnej osoby pokrzywdzonej i rozpoczęcia następnego postępowania. W tym nowym postępowaniu pojawiły się inne osoby, które również mogą być ofiarami. Zgodnie z procedurami obecnie oczekujemy odpowiedzi i wskazań Kongregacji Nauki Wiary dotyczących dalszego postępowania. W ramach czynności procesowych będą podjęte kolejne kroki przewidziane przez prawo kościelne i wskazania Kongregacji Nauki Wiary.

Biskup oraz pracownicy kurii mając na uwadze bezpieczeństwo Pokrzywdzonego oraz wszystkich wiernych cały czas monitorowali sprawę ks. Jana W. Reagowali szybko i zdecydowanie na jakiekolwiek doniesienia o nie wypełnianiu dekretu karnego przez ks. Jana W., o czym świadczą następujące fakty:

W dniu 28.09.2018 roku dotarło do kurii pismo z dnia 26.09.2018 roku informujące o nieprzestrzeganiu dekretu karnego przez sprawcę ks. Jana W.Pismem z dnia 04.10.2018 roku na polecenie biskupa Romana Pindla Kanclerz Kurii wezwał ks. Jana W. na spotkanie wyjaśniające/dyscyplinujące.11.10.2018 roku w Kurii odbyła się rozmowa wyjaśniająca/dyscyplinująca z ks. Janem W. którą przeprowadził delegat biskupa.Na podstawie pisma z dn. 26.09.2018 roku, przedłożonego 28.09.2018 roku, weryfikacji stron internetowych oraz rozmowy dyscyplinującej z dn. 11.10.2018 roku biskup Roman Pindel postanowił przekazać sprawę do Kongregacji Nauki Wiary pismem z dn. 06.11.2018 roku.Treść upomnienia z Kongregacji Nauki Wiary zawarta w piśmie z dn. 21.12.2018 roku, które wpłynęło do kurii 15 stycznia 2019 roku, została przedstawiona ks. Janowi W. w dniu 06.02.2019 roku w obecności biskupa Romana Pindla.Biskup Roman Pindel nie otrzymał nakazu publikowania wyroku, jednak kontynuuje dotychczasowe starania, by w odpowiedni sposób poinformować wiernych o wyroku, kierując się zasadami zapewnienia dobra Pokrzywdzonemu oraz dobrem publicznym, szczególnie małoletnich, które są zawarte w odpowiedzi Kongregacji Nauki Wiary oraz są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych, które wynikają z polskiego prawa, potwierdzonymi w konsultacjach z ekspertami prawnymi.Ewentualne zaniedbania Biskupa Tadeusza Rakoczego w tej sprawie są przedmiotem badania zgodnie z normami Listu apostolskiego Motu Proprio Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka.

Biskup Roman Pindel oraz pracownicy Kurii przy zgłoszeniu sprawy postępują zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Listu Apostolskiego Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Normae de Gravioribus Delictis oraz wytycznymi KEP dotyczącymi wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z osobami niepełnoletnimi poniżej osiemnastego roku życia.

ks. Mateusz KierczakDyrektor Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej